Zavádění principů štíhlé výroby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Morkus, Jaroslav
dc.contributor.author Gryčová, Jana
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:22:40Z
dc.date.available 2011-07-11T18:22:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39056
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je teoretické představení konceptu štíhlé výroby v oblasti řízení výroby v podniku a praktická aplikace některých principů štíhlé výroby ve zvoleném podniku. V teoretické části práce je vysvětlena problematika managementu jakosti a lean managementu. V dalších kapitolách jsou popsány zásadní otázky v oblasti řízení výroby. Jsou zde uvedeny současné tendence, nástroje a techniky štíhlé výroby. V praktické části je provedena situační analýza podniku při využití vybraných nástrojů štíhlé výroby. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení jakosti výroby a doporučení dalšího rozvoje firmy. V poslední kapitole je celkové vyhodnocení řešené situace v podniku. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 27019936 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject štíhlá výroba cze
dc.subject lean management eng
dc.subject plýtvání cze
dc.subject řízení jakosti cze
dc.subject nástroje jakosti cze
dc.subject 5S cze
dc.subject production management eng
dc.subject waste eng
dc.subject quality control eng
dc.subject quality tools eng
dc.title Zavádění principů štíhlé výroby cze
dc.title.alternative Implementation of lean management eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rataj, Jan
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the theoretical presentation of lean management production and practical application of particular principles of production in the selected company. The theoretical part of the work is aimed on the issues of quality management and lean management. The basic issues od production process and the current trends are outlined in the following chapters, as well as the tools and techniques of lean manufacturing. The practical part of the diploma thesis puts a particular emphasis on the situational analysis of business for the use of selected lean manufacturing tools. The next chapter includes suggestions for improving product quality and recommendations for further development of the company. The overall evaluation of the situacion solved in the company is described in the last chapter. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24094
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account