Metody analýzy rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Šimerdová, Alena
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:29:42Z
dc.date.available 2011-07-11T17:29:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38922
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá metodami analýzy rizik. V teoretické části jsou definovány základní pojmy vztahující se ke krizovému řízení podniku. Dále je zde obsažen obecný popis jednotlivých metod analýzy a řízení rizik. Praktická část práce vychází z řízeného rozhovoru s manažerkou logistiky v podniku Federal-Mogul Friction Products, a. s., a zaměřuje se na praktické využití metod analýzy rizik v tomto podniku. Závěr bakalářské práce obsahuje návrhy, doporučení a shrnutí dané problematiky. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 1133489 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights 1. část (pouze v rámci univerzity), 2. část (nepřístupný soubor) cze
dc.subject riziko cze
dc.subject krize cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject metody cze
dc.subject FMEA cze
dc.subject FM TiPS cze
dc.subject interní audit cze
dc.subject Federal-Mogul Friction Products cze
dc.subject risk eng
dc.subject crisis eng
dc.subject risk analysis eng
dc.subject methods eng
dc.subject internal audit eng
dc.title Metody analýzy rizik cze
dc.title.alternative Risk analysis methods eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with methods of risk analysis. The theoretical section defines the basic concepts of crisis management. Furthermore, a general description of individual risk analysis methods and risk management is included. The practical part is based on the interview with the logistics manager of Federal-Mogul Friction Products, Inc. and it is focused on the practical application of risk analysis methods in this company. Concluding part contains suggestions, recommendations and a summary of the issue. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24534 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila s obsahem bakalářské práce a použitými metodami. V práci jsou přiblíženy metody analýzy rizik ve společnosti Federal-Mogul Friction Products, a.s. V závěru jsou navržena doporučení pro společnost. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. Na straně 58 píšete, že se v rámci oddělení jakosti ve společnosti Federal-Mogul Friction Products, a.s. provádí také interní audit. Myslíte si, že se ve jmenovaném podniku jedná o vhodné organizační začlenění zaměstnanců provádějících interní audit? 2. V kapitole 3.3 popisujete metody FMEA a FM TiPS. Čím jsou tyto metody pro Vámi zkoumanou společnost vhodnější než jiné metody analýzy rizik popisované v kapitole 2.3. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account