Problematika práce s uživateli návykových látek ve Vazební věznici Hradec Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průka, Miloslav
dc.contributor.author Pásler, Libor
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:15:24Z
dc.date.available 2011-06-01T13:15:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38713
dc.description.abstract Tématem diplomové práce jsou uživatelé návykových látek ve Vazební věznici Hradec Králové. V úvodních kapitolách je vymezen pojem, drogy, vězení a ohrožené skupiny jedinců ve společnosti. Česká drogová scéna a nový trestní zákoník platný od 1.1.2010. Léčba a následná péče drogově závislých ve věznicích České republiky. Zajímavou kapitolu představuje historický vývoj drogové problematiky ve věznicích České republiky. V další části je prezentovaná Vazební věznice Hradec Králové a Samostatné oddělení na Pouchově a činnost protidrogové poradny ve věznici Hradec Králové ve spolupráci s o.s. Laxus. V empirické části práce metodou rozhovoru v kvalitativním výzkumu se podíváme na názory obviněných a odsouzených na osobní problém s návykovými látkami v civilním sektoru a ve věznicích. V závěru je popsaná současná situaci návykových látek ve věznicích a také výhled do budoucnosti. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 907776 bytes
dc.format.mimetype application/msword
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject drogy cze
dc.subject návykové látky cze
dc.subject vězeňství cze
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cze
dc.subject výkon vazby cze
dc.subject odsouzený cze
dc.subject obviněný cze
dc.subject protidrogová poradna cze
dc.subject drugs eng
dc.subject addictive drugs eng
dc.subject prison eng
dc.subject imprisonment eng
dc.subject custody eng
dc.subject convicted eng
dc.subject accused eng
dc.subject drug counseling eng
dc.title Problematika práce s uživateli návykových látek ve Vazební věznici Hradec Králové cze
dc.title.alternative Problems of work with drug addicts in Remand centre Hradec Králové cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Veteška, Jaroslav
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the drug users in Remand centre in Hradec Kralove. In the opening chapters is defined the term of drugs, prison and vulnerable groups of individuals in society. Czech drug scene and the new Criminal Code valid from 1.1.2010. Treatment and aftercare of drug addicts in prisons in the Czech Republic. An interesting chapter is the historical development of the drug problems in prisons in the Czech Republic. The Remand centre in Hradec Kralove is presented in the next section, Independent Department of Pouchov and activity of drug counseling in prison, Hradec Kralove, in cooperation with the Laxus o.s. In the empirical part interview method in qualitative research we will be looking at the views of accused and convicted of a personal problem with addictive substances in the civilian sector and in prisons. In conclusion, the current situation of drugs in prisons and future prospects are described. cze
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25142
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account