Příprava heterocyklických sloučenin s atomem boru reakcí enaminoamidů s 4-substituovanými benzendiazonium-tetrafenylboráty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svobodová, Markéta
dc.contributor.author Socha, Luboš
dc.date.accessioned 2011-06-01T12:44:33Z
dc.date.available 2011-06-01T12:44:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38634
dc.description.abstract V teoretické části jsou popsány různé reakce beta-enaminoamidů. Experimentální část se zabývá přípravou beta-enaminoamidů a jejich následnou reakcí s 4-methylbenzendiazonium- tetrafenylborátem za třech různých reakčních podmínek. Produkty reakce byly identifikovány pomocí multinukleární magnetické rezonance a některé z nich i rentgenostrukturní analýzou. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 1637123 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject beta-enaminoamidy cze
dc.subject diazoniová sůl cze
dc.subject heterocykly s borem cze
dc.subject oxazaboriny cze
dc.subject triazaborinony cze
dc.subject diazaborinony cze
dc.subject beta-enaminoamides eng
dc.subject diazonium salts eng
dc.subject boron heterocycles eng
dc.subject oxazaborines eng
dc.subject triazaborinones eng
dc.subject diazaborinones eng
dc.title Příprava heterocyklických sloučenin s atomem boru reakcí enaminoamidů s 4-substituovanými benzendiazonium-tetrafenylboráty cze
dc.title.alternative Preparation of boron heterocycles by means of the reaction of enaminoamides and 4-substituted benzenediazonium tetraphenylborates eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hejtmánková, Ludmila
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Various methods of reaction of beta-enaminoamides are shown in theoretical part of this thesis. The experimental part deals with a synthesis of beta-enaminoamides and their subsequent reaction with 4-methylbenzenediazonium tetraphenylborates under three different conditions. The products of the reactions were identified by means of multinuclear magnetic resonance and some of them by X-ray analysis. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24461
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Student přednesl cca 15-ti minutovou obhajobu své diplomové práce s názvem Příprava heterocyklických sloučenin s atomem boru reakcí enaminoamidů s 4-substituovanými benzendiazonium-tetrafenylboráty. Poté byly přečteny posudky školitelky a oponentky. K obhajobě byly vzneseny následující dotazy a připomínky: prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc. Lze kvantifikovat a vyvodit obecný závěr z vlivu substituce substrátu na poměr produktu? prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. Jaké předpokládáte využití připravených sloučenin? prof. Ing. František Liška, CSc. Kam migrují zbývající fenyly z tetrafenylborátového anionu? Podle jakého systému jste měnili výchozí substráty? prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. Jaké jsou vedlejší produkty přesmyku oxazaborinů? Jaký byl poměr rozpouštědel v použité směsi dichlormethan/toluen? prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Proč byl použit právě 4-methylbenzendiazonium-tetrafenylborát? prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. prof. Ing. Radim Hrdina, CSc. Jak jsou stabilní výsledné sloučeniny (např. z hlediska solvolyzy)? Vykazujou všechny sloučeniny luminiscenční vlastnosti? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account