Výzkum požadavků, preferencí a vnímání spotřebitelů párků vídeňského typu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošťáková, Hana cze
dc.contributor.author Novotná, Barbora
dc.date.accessioned 2011-06-01T12:41:38Z
dc.date.available 2011-06-01T12:41:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38625
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na výzkum spotřebitelů potravinářských produktů, zejména na odhalování jejich očekávaných i latentních požadavků a preferencí a zjištění vnímání produktů. Hledá způsoby získávání a analýzy těchto informací, porovnává různé metody jejich získávání. Popisuje základní atributy hodnoty pro zákazníka a snaží se proniknout do rozhodovacích procesů zákazníků. Pro přiblížení souvislostí v jednoduchosti vysvětluje fyziologickou podstatu senzorického vnímání a nastiňuje profesionální přístupy k senzorickému hodnocení potravin. V praktické části je rozebrán současný systém senzorického hodnocení párků vídeňského typu ve firmě Cutisin, s. r. o. a navrženy metody nové, částečně prověřené skupinovými rozhovory. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 1943152 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject marketing cze
dc.subject zákazník cze
dc.subject spotřebitel cze
dc.subject hodnota cze
dc.subject senzorická analýza cze
dc.subject marketing eng
dc.subject customer eng
dc.subject consumer eng
dc.subject value eng
dc.subject sensory evaluation eng
dc.title Výzkum požadavků, preferencí a vnímání spotřebitelů párků vídeňského typu cze
dc.title.alternative Research of wiener sausages consumer requirements, preferences and perception eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kasala, Juraj cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work focuses on possibilities of food-consumer research, especially disclosing their expected and potential requirements and preferences, learning about percieved customer value. It seeks for ways of accessing and analyzing this information, compares different methods of accessing it. The work describes basic customer value attributes and tries to get in customers? decision-making processes. For better understanding of context, it simply explains physiological substance of sensory perception and outlines professional approaches to food sensory evaluation. Practice analyses current methods of wiener sausages sensory evaluation in Cutisin Ltd. and proposes new methods, which were partly proved by focus groups. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24067 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.defence Jaký je Váš názor na to, že v práci chybí statistické vyhodnocení respondentů? Proč byl vytipován kvalitativní výzkum? Senzorické testy dělají obvykle laici a také profesionálové. Myslíte si, že by bylo vhodné (v této oblasti) takový test profesionálů udělat i ve Vašem případě? Váš marketingový výzkum nebyl původně určen ke statistickému zpracování. Přesto jste se o to pokusila a zmínila jste se, že Vám vyšla určitá směrodatná odchylka, můžete mi vysvětlit z čeho? Obsah párků byl ve všech čtyřech případech stejný? Je to pravda? Všechny položené otázky byly odpovězeny. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account