Racionalizace dispečerského řízení městské autobusové dopravy v hlavním městě Praze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Vojtíšek, Bohumír
dc.date.accessioned 2011-03-21T14:34:46Z
dc.date.available 2011-03-21T14:34:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38430
dc.description.abstract Diplomová práce analyzuje stávající řízení městské autobusové dopravy v hlavním městě Praze a obsahuje návrhy racionaluzačních opatření v dispečerském řízení. Práce je zaměřena především na stávající problematiku řízení dopravních prostředků v autobusové trakci, vazbu na objednatele služby ve veřejnémzávazku a to organizaci ROPID. Řeší racionalizační návrhy v těchto oblastech: organizační struktura a personální obsazení dispečerského aparátu, technické vybavení a zázemí pro dispečerské řízení, požadavky na SW vybavení, požadavky na řízení v běžném provozním stavu, požadavky na řízení v mimořádném provozním stavu, požadavky na specifické dispečerské řízení, požadavky na specifickou kontrolní činnost, podněty a požadavky pro preferenci autobusové dopravy, řešení podnětů zákazníka (cestujících), úpravy požadavků na dispečery včetně jejich školení a dalšího odborného růstu. Práce obsahuej návrhy na řešení výše citovaných oblastí včetně jejich zhodnocení. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 1692468 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject funkční schéma cze
dc.subject informace cze
dc.subject kontrola cze
dc.subject organizační schéma cze
dc.subject personál cze
dc.subject podání cze
dc.subject administrative action eng
dc.subject berth eng
dc.subject control eng
dc.subject function chart eng
dc.subject information eng
dc.subject organizational chart eng
dc.title Racionalizace dispečerského řízení městské autobusové dopravy v hlavním městě Praze cze
dc.title.alternative Operational efficiency of dispatcher´s control in the bus public transport of the capital city of Prague eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This dissertation analyse the current management of urban bus transport in the cupital city of Prague, and includes proposals for rationalization measures in the dispatching procedure. The work is ficused on current issues regarding means of transport driving in the bus traction, linked to customer service in the public commitment within organization ROPID. Resolves rationalization proposals in the areas: organizational structure and staffing of dispatching system, technical equipment and facilities for managing and dispatching, SW requirements for emergency management in operating condition,specific requirements for specific control activities, incentives and requirements for preference bus transport, addressing customer complaints (passengers), requirements modification of the controllers, including their training and professional development. The work includes proposals of solving to the above-mentioned areas, including thein assesments. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23418
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account