Restaurátorský průzkum a referenční ukázka možných variant restaurování a rekonstrukce omítek vnějšího pláště vily Tugendhat v Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alt, Jaroslav J.
dc.contributor.author Červinka, Josef
dc.date.accessioned 2011-02-02T12:23:23Z
dc.date.available 2011-02-02T12:23:23Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38162
dc.description.abstract Práce rozvíjí dvě základní možné varianty přístupu k obnově omítek vily Tugendhat v Brně. Varianta A je ideou Prof. Dr. Ivo Hammera a výsledkem CIC (Conservation Investigation Campaign) z března 2010. Druhá varianta je řešena na základě požadavku projektanta a zástupců NPÚ (Národní památkový ústav). Byly provedeny následující průzkumy: vizuální průzkum, průzkum historických fotografií, instrumentální, rešerše předchozích průzkumů a návrhů na restaurování a umělecko historický průzkum základní literatury. Varianta A představuje restaurátorský přístup, který respektuje a prezentuje dochované povrchy původních omítek pouze pod vápennou lazurou, která dovoluje rozeznat i doplňky původních omítek a případné deformace. Přednostmi tohoto přístupu je přiznání, zachování a prezentace „materialisty“, což je specifická hodnota sledovaná zejména u stavebních památek. Dalším kladem může být přiznání stop o trvání památky v čase. Nevýhodou je vizuální rozpor s ideou architekta. K tomuto významovému, morálnímu a hodnotovému rozporu přistupuje v případě varianty A nadále nutnost průběžného monitoringu omítek restaurátorem a poměrně malý interval cyklických ošetření. To znamená poměrně vysoké provozní náklady na trvalou údržbu budovy. Varianta B je technologicky o něco méně náročná. Po odkryvu a ošetření doplňků je celý povrch sjednocen silným nátěrem, který je schopen přemostit vlasové trhliny a setřít rozdíl mezi doplňkem a originální omítkou. Výhodou této varianty je v případě dobrého provedení určitá ochrana originálních povrchů překrytím, menší nutná míra čištění a s tím spojené menší riziko ztráty původních povrchů. Dalším pozitivem by mohl být princip funkcionalistické čistoty a jednoty fasád. Ty ba se tak v ideálním stavu mohly přiblížit k podobě objektu v době jeho vzniku a tím i ideji architekta jejíž je vila prvořadou ukázkou. Nevýhodou může být snadná dezinterpretace povrchů, možné oddělování překryvové vrstvy, má li být reverzibilní. Otázkou je i další budoucí údržba fasád, která se může provádět dalšími nátěry tohoto překryvového typu, nebo jeho sejmutím a opětovnou aplikací. Snímání před opětovnou aplikací může být opět riziko pro původní povrchy. cze
dc.format 107 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/38161">Modifikované vápenné omítky se zvýšenou porozitou</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování moderní architektury cze
dc.subject vápenné nátěry cze
dc.subject omítky cze
dc.subject odkryv cze
dc.subject funkcionalismus cze
dc.subject materialita cze
dc.subject restoration of modern architecture eng
dc.subject lime coatings eng
dc.subject plasters eng
dc.subject outcrop eng
dc.subject functionalism eng
dc.subject materiality eng
dc.title Restaurátorský průzkum a referenční ukázka možných variant restaurování a rekonstrukce omítek vnějšího pláště vily Tugendhat v Brně cze
dc.title.alternative Restoration investigation and reference sample of possibility reconstruction and restoration the facades of the Tugendhat house in Brno eng
dc.type diplomová práce praktická cze
dc.contributor.referee Vácha, Zdeněk
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The work explores two basic options in restoring the plastering in Tugendhat Villa in Brno. The A option is the brainchild of Prof. Dr. Ivo Hammer, as a result of the CIC (Conservation Investigation Campaign) that took place in March 2010. The second option has been solved as the result of the request of the draughtsman NPÚ representatives (National Heritage Institute). The following surveys were conducted: a visual survey, a survey of historic photographs, an instrumental survey, a retrieval of previous research and proposals for restoration and an art historical survey of essential literature. The A option is a restoration approach that respects and presents well-preserved original plaster surfaces just below the lime staining, which allows to identify the fillers of the original plaster and possible deformations. The advantages of this approach is the admission, conservation and presentation of the "materiality" which is a specific value monitored particularly at listed buildings Another benefit may be the admission of the footprints of the monument in the course of time. The disadvantage is the visual contradiction with the idea of the architect. In addition to this semantic, moral and value conflict in the case of the A option, there is the need for ongoing monitoring of plasters by the restorer and the relatively minor interval of cyclic processes. This means relatively high operating costs for the ongoing maintenance of the building. The B option is slightly less technologically demanding. After the uncovering and the treatments of the filler, the entire surface is consolidated by an intense coat of paint, which bridges hairline cracks and dusts out the gap between the supplement and the original plaster. The advantage of this option is, if well implemented, a certain protection of original surfaces by superimposation, the minor necessity of cleaning and a related lower risk of loss of original surfaces. Another positive thing would be the principle of functionalist purity and unity of the facade, which may in the ideal situation bear resemblance to what it looked like at the time of building of the object and thus to the idea of the architect, idea which the villa is a prime example of. A disadvantage may be the easy misinterpretation of surfaces, the possible separation of the cover layer, should it be reversible. A question arises with begard to the future maintenance of the facades, which may be performed by further painting with this type of cover layer or by its removing and eventual re-application. The removing before the further re-aplication may again be a risk for the original surfaces. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D23308-P1
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account