Nakládání s odpadními vodami znečištěnými anorganickými látkami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bělina, Petr cze
dc.contributor.author Kadlec, Jiří
dc.date.accessioned 2010-12-06T07:49:53Z
dc.date.available 2010-12-06T07:49:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37943
dc.description.abstract Bakalářská práce zahrnuje problematiku čištění odpadních vod, efektivní zpracování kalů a odstranění anorganických látek vyskytujících se v odpadních vodách.Kapitoly pojednávající o čištění odpadních vod jsou zaměřeny na mechanické procesy používané při jejich čištění, na obecné základy biologických čistírenských procesů (aerobních i anaerobních), pozornost je věnována i zpracování čistírenských kalů a jejich využití. V závěru práce jsou uvedeny postupy odstraňování zadaných anorganických látek z odpadních vod včetně údajů o jejich povolených koncentracích. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 808163 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject odpadní voda cze
dc.subject biologické čištění odpadní vody cze
dc.subject dusičnany v odpadních vodách cze
dc.subject fosforečnany v odpadních vodách cze
dc.subject sírany v odpadních vodách cze
dc.subject chloridy v odpadních vodách cze
dc.subject eutrofizace cze
dc.subject waste water eng
dc.subject biological refining of waste water eng
dc.subject nitrates in wastewater eng
dc.subject phosphates in waste water eng
dc.subject sulphate in waste water eng
dc.subject chlorides in waste water eng
dc.subject eutrophication eng
dc.title Nakládání s odpadními vodami znečištěnými anorganickými látkami cze
dc.title.alternative Processing of waste water contaminated by inorganic substances eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis includes refining of wastewater problems, effectiveness of sludge treatment and elimination inorganic compounds from wastewater. Discussed chapters about refining wastewater are focused on the mechanical processes used during refining, on general principles biological refining processes (aerobic and anaerobic). It is also focused on processing waste treatment sediments and their usage. At the end of work are mentioned techniques of elimination inorganic compounds from wastewater with their allowed limits inclusive. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D22878 cze
dc.identifier.signature D22878
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy komise s obsahem své bakalářské práce. Předseda komise přečetl posudek vedoucího práce. Student zodpověděl dotazy komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account