Problematika života neslyšících a nedoslýchavých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeřuchová, Magdalena cze
dc.contributor.advisor Řeřuchová, Magdalena
dc.contributor.author Janáčková, Lenka
dc.contributor.author Janáčková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-03T15:09:14Z
dc.date.available 2010-07-03T15:09:14Z
dc.date.issued 2010
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36754
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je kvalita života neslyšících a nedoslýchavých. V teoretické části zmiňuji druhy sluchových vad, způsoby a druhy komunikace, druhy kompenzačních pomůcek a zaměřuji se na integraci dítěte, na důležité aspekty výchovy a vzdělávání. Ve výzkumné části zpracovávám informace získané metodou dotazníku, který byl určen pro sluchově postižené děti. Zajímá mě především, kdy byla daná vada sluchu odhalena, využívání kompenzační pomůcky, které, a od jakého roku života, jsou-li přítomny i jiné zdravotní problémy a zdali se respondenti věnují vybraným zájmovým činnostem. cze
dc.format 59 s., 8s. obr. příloh cze
dc.format.extent 1971488 bytes cze
dc.format.extent 1971488 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject sluchové vady cze
dc.subject kompenzační pomůcky cze
dc.subject komunikační formy cze
dc.subject výchova cze
dc.subject rodina cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject integrace cze
dc.subject Hearing defects types eng
dc.subject compensating instruments eng
dc.subject communication forms eng
dc.subject Enlightenment eng
dc.subject family eng
dc.subject integration eng
dc.title Problematika života neslyšících a nedoslýchavých cze
dc.title.alternative Life issues of deaf and hard of hearing people eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2010 cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The object of this bachelor?s work is the quality of life of deaf and hard of hearing people. In the theoretical part I?m refering the hearing defects types, methods and forms of communication, types of compensating istruments and I?m concentrating on integration of the child and important aspects of enlightenment. In the investigative part I?m processing the informations acquired by method of questionary designed for kids with the hearing handicap. First of all I?m concerning in time, when the given hearing defect was discovered, using of compensating instruments (that and since which year of the life), if there are also other health troubles and if the respondents following chosen hobbitry. cze
dc.description.abstract-translated The object of this bachelor?s work is the quality of life of deaf and hard of hearing people. In the theoretical part I?m refering the hearing defects types, methods and forms of communication, types of compensating istruments and I?m concentrating on integration of the child and important aspects of enlightenment. In the investigative part I?m processing the informations acquired by method of questionary designed for kids with the hearing handicap. First of all I?m concerning in time, when the given hearing defect was discovered, using of compensating instruments (that and since which year of the life), if there are also other health troubles and if the respondents following chosen hobbitry. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D23600
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na základě čeho jste stanovila výzkumné předpoklady? 2. Jak jste získala souhlas rodičů s vyplněním dotazníků u nezletilých respondentů? 3. Znáte screeningovou metodu vyšetření sluchu u novorozenců, která se provádí ve zdravotnických zařízeních (Novorozenecké oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.)? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account