Laboratorní metody v diagnostice patogenních leptospir

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydržalová, Markéta cze
dc.contributor.author Faltusová, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-03T13:25:50Z
dc.date.available 2010-07-03T13:25:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36549
dc.description.abstract V předložené diplomové práci jsme se zabývali laboratorní diagnostikou patogenních leptospir. Zaměřili jsme se především na porovnávání dvou sérologických metod: ELISA a mikroaglutinaci-lýza (MAL). Nejprve jsme pomocí imunoenzymatické metody ELISA testovali vzorky krevních sér na přítomnost leptospirových protilátek IgM a IgG. Krevní séra jsme získali ze sérové banky Armády České Republiky. Vzorky byly po nutnou zákonem stanovenou dobu deseti let uchovávány při -80°C. Pozitivní séra měla koncentraci IgM vyšší jak 20 IU/ml. Při stanovení protilátek IgG byla považována za pozitivní taková séra, která měla koncentraci vyšší než 9 IU/ml. Z celkového počtu 450 testovaných krevních sér bylo 136 (30,22 %) sér IgM a 108 (24 %) IgG pozitivních. Snažili jsme se také porovnat hladiny protilátek u vojáků před výjezdem na misi a po návratu z ní. Mezi těmito výsledky však nebyla nalezena žádná souvislost, která by vypovídala o onemocnění leptospirózou. Dále byly testovány vzorky krevních sér pocházejících od vojáků, kterým byly krevní vzorky odebrány ihned po návratu ze zahraničních misí. Ze 71 prošetřených vzorků jich bylo 12 (16,9 %) IgM a 7 (9,86 %) IgG pozitivních. Pouze u jednoho krevního séra byla nalezena zároveň pozitivita u IgM i IgG. Druhou sérologickou konfirmační metodou MAL jsme vyšetřili 103 krevních sér, které byly vybrány ze sady sérové banky AČR. Dále bylo prošetřeno 19 vzorků pocházejících od vojáků z misí. Tyto vzorky byly vybrány na základě vysokých hladin koncentrací IgM či IgG, které byly zjištěny předcházející metodou ELISA. Nejvíce pozitivních reakcí vzorků ze sérové banky AČR (18) bylo zjištěno se sérovarem č. 11, kterému odpovídá L. sorex-jalna v titru 1:100. Z 19 vzorků pocházejících od vojáků u misí byl pozitivní pouze jeden, který také prokazoval pozitivní reakci se sérovarem č. 11, L. sorex-jalna v titru 1:100. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1056850 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Leptospira spp cze
dc.subject leptospiróza cze
dc.subject Weilova choroba cze
dc.subject mikroaglutinace-lýza cze
dc.subject ELISA cze
dc.subject Leptospira spp eng
dc.subject leptospirosis eng
dc.subject Weil`s disease eng
dc.subject microagglutination-lysis eng
dc.subject ELISA eng
dc.title Laboratorní metody v diagnostice patogenních leptospir cze
dc.title.alternative Laboratory methods in diagnosis of pathogenic leptospires eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis we dealt with a laboratory diagnostics of pathogenic leptospirosis. We focused foremost on a comparison of two serological methods: ELISA and microscopic agglutination test. Firstly, we tested samples of blood serum for the presence of leptospira antibodies IgM and IgG by the method ELISA. We got the blood serum from the resources of the Army of the Czech Republic. The samples were stored at -80 degrees. The positive serum had concentration of IgM higher than 20 IU/ml, IgG higher than 9 IU/ml. There were positive 136 sera IgM (30,22 %) and 108 sera IgG (24 %) from the total quantity of the tested sera. We also tried to compare levels of soldiers´ antibodies before their departure for missions and then after their arrival, but we didn´t find any connection among the results, which would prove the disease leptospirosis. Moreover, we tested antibodies of blood sera from the soldiers right after their arrival from outward missions. There were postitive 12 sera IgM (16,9 %) a 7 sera IgG (9,86 %) from the total quantity of the tested sera, and there was only one positive specimen for IgM and IgG at the same time. We tested 103 blood sera, which were chosen from the resources of the Army of the Czech Republic by the serological confirmative method microscopic agglutination test. Then we examined 19 specimens of blood sera from the soldiers right after their arrival from the outward missions. These specimens were chosen on the basis of high levels of concentration IgG and IgM, which were noted by the preceding method ELISA. Most positive reactions of the specimens from the resources of theArmy of the Czech Republic were noted by the serovar no. 11, which comes up to L. sorex-jalna in the titer of 1:100. There was only one positive sample proving the positive reaction with the serovar no. 11, from the total quantity of 19 soldiers´ specimens. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21798 cze
dc.identifier.signature D21798
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account