Analýza hospodářské činnosti podniku PROFER PLUS s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr cze
dc.contributor.author Krosnářová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-03T13:13:40Z
dc.date.available 2010-07-03T13:13:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36521
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je komplexní posouzení finančního zdraví a analýza základních účetních výkazů společnosti, jež se zabývá zabezpečením kompletních služeb spojených s uhlovodíkovými ropnými plyny. Těžištěm práce je finanční analýza doplněna o moderní hodnotový ukazatel EVA a nefinanční koncepci řízení efektivnosti podniku - Balanced Scorecard. Vyhodnocení výkonnosti podniku je interpretováno v závěrečné části práce. Zde poukazuje především na slabé stránky v hospodaření podniku a připojuje svá doporučení řešení odhalených problémů. cze
dc.format 80 s., 14 s. příloh cze
dc.format.extent 13158242 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Finanční analýza cze
dc.subject rozvaha cze
dc.subject výkaz zisku a ztráty cze
dc.subject likvidita cze
dc.subject peněžní prostředky cze
dc.subject EVA cze
dc.subject Balanced ScoreCard cze
dc.subject daňové sklady cze
dc.subject Financial analysis eng
dc.subject balance eng
dc.subject profit and loss report eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject assets eng
dc.subject Economic Value Added eng
dc.subject bonded warehouses eng
dc.title Analýza hospodářské činnosti podniku PROFER PLUS s.r.o. cze
dc.title.alternative Analysis economic activities of company PROFER PLUS, Ltd. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is a comprehensive assessment and analysis of the financial health of the basic financial statements of the company, which deals with the security of full services associated with hydrocarbon petroleum gas. Focus is financial analysis, complemented by modern value index of EVA and non-financial business management concept of efficiency - Balanced Scorecard. Evaluation of business performance is interpreted in the final part. Here highlight the weaknesses in the management of the company and added their recommendations addressing the problems found. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22402 cze
dc.identifier.signature D22402
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka při obhajobě posoudila finanční zdraví a provedla analýzu základních účetních výkazů společnosti, která se zabývá zabezpečením kompletních služeb spojených s uhlovodíkovými ropnými plyny. V diskusi mj. zodpověděla otázky z posudků vedoucího práce i oponentky. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account