Kondenzační produkty 2-fenyl-1H-imidazol-4-karbaldehydu s hydraziny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pařík, Patrik cze
dc.contributor.author Cvejn, Daniel
dc.date.accessioned 2010-07-03T12:38:17Z
dc.date.available 2010-07-03T12:38:17Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36440
dc.description.abstract Práce je zaměřena na studium kondenzace syntetizovaného 2-fenyl-1H-imidazol-4(5)-karbaldehydu s hydraziny. Bylo vyvinuto a otestováno několik postupů, s jejichž pomocí byly syntetizovány čtyři hydrazony. Identifikovány byly pomocí hmotnostní spektrometrie, NMR spektroskopie a infračervené spektroskopie. Experimentálně byly též prostudovány komplexační vlastnosti vznikajících látek. Cílové sloučeniny ani reakce, které k nim vedly, nebyly dosud v literatuře publikovány. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1478713 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject imidazol cze
dc.subject aldehydy cze
dc.subject hydraziny cze
dc.subject hydrazony cze
dc.subject komplexy cze
dc.subject imidazole eng
dc.subject aldehydes eng
dc.subject hydrazines eng
dc.subject hydrazones eng
dc.subject complexes eng
dc.title Kondenzační produkty 2-fenyl-1H-imidazol-4-karbaldehydu s hydraziny cze
dc.title.alternative Condensation products of 2-phenyl-1H-imidazol-4-carbaldehyde with hydrazines eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dudek, Kamil cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned on study of condensation of synthesized 2-phenyl-1H-imidazole-4(5)-carbaldehyde with hydrazines. Several protocols were developed and tested. Finally, four products were synthesized. Identification was realized by NMR spectroscopy, mass spectroscopy and IR spectroscopy. Complexation properties were experimentally studied too. The reaction protocols and target compounds have not been yet published in the literature. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D22791 cze
dc.identifier.signature D22791
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Student přednesl cca 15-ti minutovou přednášku na téma Kondenzační produkty 2-fenyl-4(5)-karbaldehydu s hydraziny. K obhajobě byly vzneseny nasledující dotazy: prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Dotazy týkající se hmostnostních spekter připraveného produktu. Porovnání hmotnostních spekter hydrazonu a vedlejšího produktu. prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. Je jediná možná interpretace pro identifikaci kyselého vodíku ve vodíkovém NMR spektru. prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. Uvedení křížové vazby ve vzorcích. Proč nebyla využita azeotropní destilace při reakci vzniku hydrazonů? prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. Co bylo účelem přípravy hydrazonů? Proč jste prováděl právě tyto syntézy? prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc. Jak souvisí Wolf-Kižněrova redukce s rozkladem hydrazonu? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account