Chalkogenidová skla systému Ge-Sb-Te.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wágner, Tomáš cze
dc.contributor.author Střižík, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-06-17T21:03:29Z
dc.date.available 2010-06-17T21:03:29Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36209
dc.description.abstract Amorfní chalkogenidy systému Ge-Sb-Te mají mnoho potenciálních i reálných aplikací. Patří mezi ně i záznam dat pomocí reversibilní fázové změny mezi krystalickým a amorfním stavem. Přeměny krystalický-amorfní stav lze indukovat optickými nebo elektrickými pulsy, což je doprovázeno výraznou změnou optických (reflektivita) nebo elektrických (měrný odpor) vlastností. Předkládaná diplomová práce se zabývá přípravou amorfních chalkogenidových tenkých vrstev systému Ge-Sb-Te metodou magnetronového naprašování. U připravených vzorků byla zjišťována homogenita a složení elektronovou mikroanalýzou SEM-EDX, struktura rentgenovou difrakční analýzou XRD, optické vlastnosti UV-Vis-NIR spektroskopií a spektroskopickou elipsometrií s proměnným úhlem VASE a elektrické vlastnosti měřením plošného elektrického odporu čtyřbodovou sondou metodou podle van der Pauwa. Výsledky jsou konfrontovány s příslušnou literaturou. cze
dc.format 113 s. cze
dc.format.extent 42054 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights pouze v rámci univerzity. cze
dc.subject Chalkogenidová skla cze
dc.subject Ge-Te cze
dc.subject Sb-Te cze
dc.subject Ge-Sb-Te cze
dc.subject GeTe-Sb2Te3 cze
dc.subject tenké vrstvy cze
dc.subject magnetronové naprašování cze
dc.subject Paměti založené na fázové změně cze
dc.subject Chalcogenide glasses eng
dc.subject Ge-Te eng
dc.subject Sb-Te eng
dc.subject Ge-Sb-Te eng
dc.subject GeTe-Sb2Te3 eng
dc.subject thin films eng
dc.subject magnetron sputtering eng
dc.subject Phase-change memories eng
dc.title Chalkogenidová skla systému Ge-Sb-Te. cze
dc.title.alternative Chalcogenide Glasses of Ge-Sb-Te System. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Navrátil, Jiří cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Amorphous chalcogenides of Ge-Sb-Te system have many potential and real applications. One of them are data storage applications based on phase change between crystalline and amorphous states (= phase-change memories). Phase changes can be induced by optic or electric pulses, the optical (reflectivity) and electrical (resistance) properties are changed. This thesis deals with preparation of amorphous thin films of Ge-Sb-Te system by magnetron sputtering. The homogeneity and composition of prepared samples was determinated by SEM-EDX microanalysis, the structure by XRD analysis, optical properties by UV-Vis-NIR spectroscopy and by variable angle spectroscopic ellipsometry VASE and the electrical properties by measuring the electrical sheet resistance method according to van der Pauw. Results are confronted by appropriate literary works. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21975 cze
dc.identifier.signature D21975
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account