The use of passive voice in newspaper reports

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbanová, Zuzana cze
dc.contributor.author Šebková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-02-01T16:53:56Z
dc.date.available 2010-02-01T16:53:56Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35439
dc.description.abstract The bachelor work focuses on the use of individual types of passive voice in discourse of quality British press. Theoretical part characterizes basic features of newspaper report style, generally describes the active and passive voice and functions of passives with regard to the analytical character of English. The analytical part examines the frequency of occurrence of passives as well as its function in newspaper discourse. The attempt is to prove and describe the influence of news discourse to the incidence of long and short passives. eng
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 1057095 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject trpný rod cze
dc.subject dlouhé pasivum cze
dc.subject krátké pasivum cze
dc.subject konatel cze
dc.subject kontext cze
dc.subject aktuální členění větné cze
dc.subject passive voice eng
dc.subject long passives eng
dc.subject short passives eng
dc.subject Agent eng
dc.subject context eng
dc.subject functional sentence perspective eng
dc.title The use of passive voice in newspaper reports eng
dc.title.alternative Užití pasiva v článcích novinových zpráv cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zaměřuje na užití jednotlivých typů pasiv v kvalitním britském tisku. Teoretická část charakterizuje základní rysy novinových zpráv, popisuje činný a trpný rod a dále jeho funkce s ohledem na analytický charakter anglického jazyka. V analytické části je zkoumána frekvence výskytu pasiva a jeho funkce v novinovém diskurzu. Cílem analýzy je prokázat a popsat vliv diskurzu na výskyt krátkých a dlouhých pasiv. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21671 cze
dc.identifier.signature D21671
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account