The leveling

Show simple item record

dc.contributor.author Průša, Petr
dc.contributor.author Schacherl, Lucie
dc.date.accessioned 2009-12-10T14:46:40Z
dc.date.available 2009-12-10T14:46:40Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35248
dc.description.abstract Nowadays a company has to face up a tough competition. In order to strenghten its position in the market, it has to adopt modern methods in the production management, stock management, new lean processes in logistic transfers, etc. There are various new methods in the production management, one of them is leveling. The orders from the customer often fluctuate and these variations are stochastic. The changes in the orders have negative influence on the production planning. The production line utilization is not regular, the situations on line stop, overproduction or lack of capacity occur. In order to soften the negative effects of stochastic changes, a company can implement leveling as a tool of a production planning. Leveling relate to other tools of lean system – consumption managed inventory, quick change over, internal and external milkrun. The tool are to be introduced paralel. There is recommended action plan when a company decides to implement leveling. At the beginning it has to clasify the products whether they are runners or low sales parts. It has to define what is our leveling period (a period where all the production spectrum is planned to be produced). The responsible persons for the leveling and organization of the process have to be defined. All members of the leveling process are to be trained. When creating the leveled plan we split the customer orders regularly in the whole leveling period, which is fixed. We produce the runners every leveling interval in the same order. We use the empty windows to produce low sales parts (according to up-to-date customer needs). The visual management is to be prepared – we talk about heijunka tool. We put production kanbans into a heijunka and after the production a card of the heijunka is taken and stuck to the packaging unit of the final product. When a final product is sold, the kanban card is returned to heijunka. The production line utilization after leveling implementation is regular and the production process is stable. We can adopt standardized work in all work places and the production lead times are shortened. The positive effects occur not only in the production process. We see the effect also in the logistics – mainly in the reduction of stock, regular orders to the suppliers and so better utilization of the transport means. The flexibility towards the customer is increased. eng
dc.format s. 59-67 cze
dc.format p. 59-67 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 13 (2007) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nivelizace cze
dc.subject management výroby cze
dc.subject výrobní plány cze
dc.subject objednávky zákazníka cze
dc.title The leveling eng
dc.title.alternative Nivelizace cze
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated V současnosti musí společnosti obstát v tvrdé konkurenci. Aby posílila své postavení na trhu, musí přijmout moderní metody v managementu výroby, skladovém managementu, nové procesy, opírající se logistiké přesuny, atd. V managementu výroby existují různé nové metody, jednou z nich je nivelizace. Objednávky zákazníka často kolísají a tyto výkyvy jsou stochastické. Změny v těchto objednávkách mají negativní vliv na výrobní plán. Využití výrobní linky není pravidelné, tyto okolnosti linku zastaví, nastává nadvýroba nebo naopak nedostatek kapacity. Za účelem zmírnění těchto negativních účinků stochastických změn, může společnost zavést nivelizaci jako nástroj výrobního plánu. Nivelizace souvisí s dalšími nástroji pružného systému – zásoby řízené spotřebou, rychlá změna, vnitřní a vnější tok materiálu. Pracovní nástroje je třeba představit souběžně. Jestliže se společnost rozhodne zavést nivelizaci, doporučuje se akční plán. Na počátku se musí roztřídit výrobky, zda se jedná o polotovary, nebo maloodbytové součástí. Musí se definovat nivelizační období (období, kdy je celé výrobní spektrum plánováno vyrovit). Pro nivelizaci a organizaci procesu musí být definovány zodpovědné osoby. Všechny členy nivelizačního procesu je třeba proškolit. Pokud vytváříme nivelizační plán, objednávky zákazníka rozdělujeme do celého nivelizačního období, které je pevně dané. Vyrábíme polotovary každý nivelizační interval ve stejném pořadí. Využívámevhodné okamžiky k výrobě maloodbytových součástí (podle aktuálních potřeb zákazníka). Vizuální management má být připraven - hovoříme o nástroji heijunka. Podáváme výrobní kanbany do heijunky a po výrobě je karta heijunky odebrána a přilepena na balicí jednotku konečného výrobku. Až je konečný výrobek prodán, karta kanbanu je vrácena do heijunky. Využití výrobní linky je po zavedení nivelizace pravidelné a výrobní proces je stabilní. Můžeme přijmout normalizovanou práci na všech pracovních místech a výrobní doby jsou zkráceny. Kladný účinek se neprojeví jen ve výrobním procesu. Tento účinek pozorujeme také v logistice - hlavně ve snížení stavu zásob, pravidelných objednávkách dodavatelům a tím lepším využití dopravních prostředků. Flexibilita směrem k zákazníkovi je zvýšená. cze
dc.identifier.signature 47578-13
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account