Analýza rizika clonových odstřelů metodou LOPA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ferjenčík, Miloš
dc.contributor.advisor LOPA cze
dc.contributor.author Kratochvíl, Aleš
dc.date.accessioned 2009-07-03T08:13:34Z
dc.date.available 2009-07-03T08:13:34Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33582
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá analýzou rizika jednoho ze základních postupů dobývání nerostných surovin. V teoretické části jsou shrnuty základy trhací techniky, vedlejší účinky trhacích prací, bezpečnostní a hygienická pravidla pro používání výbušnin. Nejvíce místa je věnováno trhacím pracím na povrchových dolech a lomech se zaměřením na clonový odstřel horniny, jakožto nejekonomičtější prostředek k rozpojování hornin pomocí trhacích prací. Závěrečné dva oddíly teoretické části objasňují obecné principy analýzy rizika a podrobněji popisují jednu z metod analýzy rizika - analýzu vrstev ochrany (LOPA). Teoretická část představuje východisko k analytické části diplomové práce. V ní je nejprve popsán postup vypracování typové analýzy rizika vhodně zvolené podmnožiny clonových odstřelů vycházející z přístupu LOPA. Na základě tohoto postupu byl vytvořen výpočetní nástroj pro provedení analýzy rizika libovolného clonového odstřelu z popsané třídy. Použití nástroje vyžaduje pouze vložení nevelké množiny vstupních údajů, na jejichž základě se automaticky vytvoří ocenění scénářů nehod a jejich prezentace v matici rizika. cze
dc.format 99 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject analýza vrstev ochrany cze
dc.subject clonové odstřely cze
dc.subject risk analysis eng
dc.subject bench blasting eng
dc.title Analýza rizika clonových odstřelů metodou LOPA cze
dc.title.alternative The risk analysis of bench blasting using LOPA method eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The present master thesis deals with the risk analysis of the most fundamental mining and quarrying process. The theoretical part summarizes the fundamentals of blasting techniques, blasting side effects, safety and hygiene rules for the use of energetic materials. The majority of space is devoted to blasting work in surface mines and quarries with a focus on bench blasting of rocks, which is the most economical rock blasting means. The final two sections of the theoretical part explain the general principles of the risk analysis and describe more precisely one of the risk analysis methods - the Layer of Protection Analysis (LOPA). The theoretical part presents a basis for the analytical part of the master thesis. The analytical part describes how to develop the risk analysis of selected subset of bench blasts appropriately using the LOPA method. A computation tool for the risk analysis of bench blasts belongign to a predefined class has been developed on the basis of this procedure. Application of the tool requires only the insertion of a specific input data set, on the basis of which the tool creates the evaluation of accident scenarios and their presentation in a risk matrix. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23613
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account