Řádné a mimořádné opravné prostředky v daňovém řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavel, Jan cze
dc.contributor.author Smékalová, Hana
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:14:59Z
dc.date.available 2008-11-02T11:14:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30259
dc.description.abstract Zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb. je základním předpisem upravující správu daní, zjednodušeně řečeno určuje "pravidla hry", která jsou závazná jak pro správce daně, tak pro daňový subjekt. Daň lze stanovit, vyměřit a vybrat jen a pouze při respektování pravidel stanovených zmíněným základním předpisem. Znalost tohoto zákona je předpokladem pro dobré fungování správy daní a poplatků na straně správců daně, přičemž může zároveň znamenat obrovskou finanční úsporu na straně daňových subjektů. Práce je zaměřena na zásady daňového řízení, jeho účastníky a rozhodnutí, ale především se však zabývá možnostmi použití opravných prostředků v daňovém řízení, jejich druhy, rozdíly mezi nimi, náležitostmi a lhůtami pro jejich podání. Bakalářská práce popisuje nejčastěji používané opravné prostředky v daňové praxi, uvádí nejčastější chyby daňových subjektů, kterých se dopouštějí při jejich podávání a poukazuje také na postupy a chyby správců daně při jejich vyřizování. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 491565 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Daně cze
dc.subject daňové subjekty cze
dc.subject daňová řízení cze
dc.subject správci daní cze
dc.subject odvolání cze
dc.subject stížnosti cze
dc.subject námitky cze
dc.subject reklamace cze
dc.subject obnova řízení cze
dc.subject prominutí daně cze
dc.subject přezkoumávání cze
dc.subject Taxes eng
dc.subject subject of taxation eng
dc.subject tax procedures eng
dc.subject tax administrators eng
dc.subject appeal eng
dc.subject complaints eng
dc.subject objections eng
dc.subject Claims eng
dc.subject reopening of a tax procedure eng
dc.subject tax dispensation eng
dc.subject revision of tax decisions eng
dc.title Řádné a mimořádné opravné prostředky v daňovém řízení cze
dc.title.alternative Regular discretionary remedies and extraordinary remedies in tax procedure eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The Tax and Fee administration law no 337/1992 is the basic rule regulating the tax administration, simply said, it gives the rules of the game which are obligatory for both the tax administrator and the subject of the taxation. The tax is determinated only with the respect to the rules specified by this essential regulation. Knowing this law is a perfect condition for good tax administrators as well as it can help the subjects of taxation to save a lot of money. This document is focused on the policy of the tax procedures, their participants and decisions, the main goal though is to show the possibilities of using discretionary remedies during the tax procedure, their kinds, differences among them, their necessities and terms of their submission. Bachelor work describes the most commonly used remedies in the tax practice, says the most common mistakes tax entities which engage in their administration, and also notes the procedures and administration mistakes in their handling. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19227 cze
dc.identifier.signature D19227
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account