Downův syndrom- informovanost ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Peřinová, Drahomíra
dc.contributor.author Labuťová, Martina
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:58:01Z
dc.date.available 2008-11-02T10:58:01Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30204
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem Downův syndrom- informovanost ve společnosti a je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část pojednává obecně o tomto onemocnění, zabývá se jeho příčinami, projevy, prenatální diagnostikou, psychologickou problematikou přijetí takto postiženého dítěte. V příloze jsou zahrnuty statistiky výskytu DS u nás i v zahraničí. V praktické části bylo pomocí anonymních dotazníků zjištěno, jaká je informovanost o této vrozené vývojové vadě ve společnosti a jak by se tito lidé pravděpodobně zachovali, jestliže by se takto postižené dítě mělo narodit do jejich rodiny. Cílem výzkumu je také porovnat názory zdravotníků a laické veřejnosti ohledně této problematiky. Dotazník také zahrnuje specifické otázky pro rodiče takto postižených dětí. Výsledkem výzkumu je grafické zpracování získaných dat z dotazníků, jejich rozbor a doporučení, která z toho vyplývají. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 1240384 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Downův syndrom cze
dc.subject Prenatální diagnostika cze
dc.subject mentální retardace cze
dc.subject Vrozené vývojové vady cze
dc.subject Down's syndrome eng
dc.subject Prenatal diagnostics eng
dc.subject mental retardation eng
dc.subject Congenital genetic defect eng
dc.title Downův syndrom- informovanost ve společnosti cze
dc.title.alternative Down´s syndrome - society awerness eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Belej, Jiří
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis is the Down’s syndrome – social awareness, and it is divided in a theoretical and a research part. The theoretical part provides a general explanation of this disease, it explains its causes, symptoms, prenatal diagnostics and psychological problem of the social acceptance of a so handicapped child. Enclosed, you can find statistics of the Down’s syndrome occurrence both in the Czech Republic and abroad. In the practical part, there was ascertained by means of anonymous questionnaires, how is the social awareness about this congenital genetic defect, and how the people would act, if such a handicapped child was born in their families. The aim of the research was also to compare opinions of medics and a lay public regarding this problem. The questionnaire also contains specific questions for parents of so handicapped children. A result of the research is a graphics processing of data obtained from questionnaires, their analysis and reccommendations, which result from it. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19535
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account