Working class, underclass and their representation in the contemporary british literature

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Pavlišová, Markéta
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:49:48Z
dc.date.available 2008-11-02T10:49:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30180
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza současné britské beletrie z hlediska její reflexe problematiky sociálních skupin, konkrétně třídy pracujících a nového fenoménu současnosti takzvané underclass. Úvodní teoretická část je věnována pojmu pracující třída obecně, dále pak historickému a sociálnímu vývoji této skupiny s důrazem na životní podmínky a kulturní hodnoty. Zvláštní podkapitola se pak zabývá možnostmi a podmínkami sociální mobility této třídy v rámci britské společnosti spojenými se vzdělávacími možnostmi. Podobně druhá kapitola nastiňuje základní koncept a charakteristiku nové třídy underclass v současném pojetí a zabývá se důvody jejího zrodu ve Velké Británii. Následující dvě kapitoly analyzují díla současných britských autorů z několika hledisek spojených s výše uvedenými vrstvami společnosti. Jmenovitě rozbor knihy Room at the Top, autora Johna Braina, je zaměřen především na téma sociální mobility a třídní identity z pohledu pracující třídy. Rozbor druhého díla autora Barryho Hinese Kestrel for a Knave se soustředí jak na ekonomickou nerovnost a sociální změny uvnitř již zmíněného společenství tak i na strukturální důsledky neefektivnosti vzdělávacího systému.V závěru práce jsou shrnuty a porovnávány jednotlivé problémy týkajících se obou vrstev. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 2350187 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Pracující třída cze
dc.subject Underclass cze
dc.subject Velká Británie cze
dc.subject sociální mobilita cze
dc.subject Poštolka pro pacholka cze
dc.subject Místo nahoře cze
dc.subject Working Class eng
dc.subject Underclass eng
dc.subject Great Britain eng
dc.subject social mobility eng
dc.subject Kestrel for a Knave eng
dc.subject Room at the Top eng
dc.title Working class, underclass and their representation in the contemporary british literature eng
dc.title.alternative Dělnická třída, studenti a jejich reprezentace v současné britské literatuře cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fridrichová, Irena
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to analyze the reflection of main issues concerning social groups in contemporary British literature, namely from the perspective of the working class and a new phenomenon within society termed underclass. The theoretical part deals with the notion of working class in general and subsequently focuses on historical and social development of this division in the context of British society with stress on living standards and cultural values. A particular subchapter outlines social mobility conditions and possibilities of this class regarding the educational opportunities within the system. Similarly, the second chapter outlines a basic concept and characteristics of a new underclass in a contemporary sense of meaning and deals with the reasons of its emergence. Last two chapters analyze the selected works of fiction in order to find particular issues pertained to these social groups. Namely, the analysis of the book Room at the Top by John Braine deals primarily with the theme of social mobility and social identity from the perspective of the working class. The second analysis of the novel Kestrel for a Knave by Bary Hinnes is concentrated on economic inequality and social changes within this society as on structural causes of the inefficient educational system. In the conclusion, particular issues regarding both classes are compared and summarized. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19225
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account