Nominal Modification in the Discourse of Newspaper Reports

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbanová, Zuzana
dc.contributor.author Štěchová, Věra
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:38:30Z
dc.date.available 2008-11-02T10:38:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30054
dc.description.abstract Cílem této práce je zmapovat prostředky nejužívanějších struktur modifikace podstatných jmen v novinovém diskurzu. Výskyt struktur modifikace je v novinovém stylu vysoký. Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že v novinovém článku je nutné zajistit porozuměnní zamýšleného významu, jež užití modifikačních struktur umožnuje.Nejprve budou popsány charakteristiky jazyka novinového stylu. Struktury modifikace budou popsány v teoretické části se zaměřením na post-modifikaci vztažnou větou a struktur v pozici přístavku. Prvky ovlivňující výskyt modifikace budou prodiskutovány. Analýza bude provedena na vybraných článcích Britského serózního tisku se zaměřením na struktury představující post-modifikaci, zejména na vztažné větza struktury přístavku. Strukturz v pre-modifikaci budou sledovány pouze obecně, za účelem kvantitativního vyjádření výskytu nejběžnějších modifikačních struktur. Výsledky budou interpretovány s ohledem na typ diskurzu novinových zpráv. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 42964555 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nominální modifikace cze
dc.subject nominální fráze cze
dc.subject komplexní nominální fráze cze
dc.subject vztažné věty cze
dc.subject redukované vztažné věty cze
dc.subject přístavek cze
dc.subject nominal modificication eng
dc.subject simple noun phrase eng
dc.subject complex noun phrase eng
dc.subject relative clauses eng
dc.subject reduced relative clauses eng
dc.subject apposition eng
dc.title Nominal Modification in the Discourse of Newspaper Reports eng
dc.title.alternative Nominální změna v diskurzu novinových zpráv cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ježková, Šárka
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to observe the main structures modifying nouns in newspaper discourse. The occurrence of modification structures is high in newspaper reporting. This is due to a fact for the designation of comprehensive meaning. Firstly, the features of language used in newspaper style will be discussed. The structures of modification will be described in the theoretical part as well as the factors influencing the occurrence of modification structures. The chief attention in the theoretical part will be paid to relative clauses and apposition. The analysis will be carried out on the selected British broadsheet newspaper with the focus on post-modification, namely relative clauses and apposition. The pre-modification structures will be observed only generally in order to express quantitatively the total result of the modification structures occurrence. The results will be interpreted with the respect to the function style of newspaper reporting. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19210
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account