Vznik sikhismu v kontextu indických náboženských tradic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fárek, Martin
dc.contributor.author Brychta, Ondřej
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:33:14Z
dc.date.available 2008-11-02T10:33:14Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30002
dc.description.abstract Diplomová práce analyzuje počátky sikhismu v kontextu dobových indických náboženských tradic. První kapitola se zabývá prameny informací o životě a tvorbě Gurúa Nanáka, které jsou dostupné pro účely badatelského výzkumu. Druhá kapitola pojednává o různých aspektech nauk devocionálních tradic uctívačů boha Višnua a třetí kapitola se soustředí na náboženské poselství známých duchovních učitelů a básníků označovaných jako santové. Příběh Nánakova života, jeho údajné osobní náboženské zkušenosti a jeho cest, je stručně vylíčen v kapitole čtvrté. Cílem páté kapitoly je prozkoumat Nánakovo pojetí božství, šestá kapitola se zaměřuje na analýzu Nánakova učení o vztahu člověka k Bohu. Nánakův přístup k tradičním institucím je zhodnocen v sedmé kapitole. Osmá kapitola nabízí stručný nástin filosofie a praxe následovníků asketické tradice známé jako náthjóga a v deváté kapitole je věnována zvláštní pozornost rozmanitým formám přítomnosti islámu v Indii. V závěrečné kapitole je vylíčen proces formování stěžejního sikhského písma zvaného Gurú Granth Sáhib. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 563706 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject sikhismus cze
dc.subject Nának cze
dc.subject višnuismus cze
dc.subject nirguna bhakti cze
dc.subject santové cze
dc.subject Islám cze
dc.subject sikhism eng
dc.subject nanak eng
dc.subject vaishnavism eng
dc.subject nirguna bhakti eng
dc.subject sants eng
dc.title Vznik sikhismu v kontextu indických náboženských tradic cze
dc.title.alternative The rise of Sikhism in context of Indian traditions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lisý, Štěpán
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis provides an analysis of the origins of Sikhism within the scope of Indian religious context. Chapter 1 is considered with the sources of information about life and poetry of Guru Nanak which are available for purposes of any scholarly research. Chapter 2 deals with various aspects of teachings of devotional traditions of worshipers of the god Vishnu and Chapter 3 focuses on the religious message of notable spiritual teachers and poets called the Sant. The story of life of Guru Nanak, his alleged personal religious experience and his travels is, briefly outlined in Chapter 4. The object of inquiry undertaken in Chapter 5 is that of rendering Nanak's conception of divinity and Chapter 6 is focused on analysis of Nanak's teaching of the relationship between man and God. Nanak's attitude to traditional institutions shaping Indian religious lifestyle are considered in Chapter 7. Chapter 8 gives a brief account of the philosophy and practices followed by the adherents of ascetic tradition know as Nathyoga and the large-scale forms of presence of Islam in India has been given a separate treatment in Chapter 9. The final chapter depicts the process of making of essential Sikh scripture called Guru Granth Sahib. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19265
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account