Pardubické alternativní školy v teorii a praxi

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Alexová, Veronika
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:18:36Z
dc.date.available 2008-08-12T06:18:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28750
dc.description.abstract Práce se dotýká dvou, v České republice nejvíce rozšířených alternativních škol. Nejdříve přibližuje vlastní pojem „alternativní" a nastiňuje vývoj alternativních škol ve světě a na území České republiky. Poté se zabývá přiblížením školy Montessori a školy waldorfské z hlediska didaktického, se zaměřením na vlastní pracovníky a koncepty vyučovacích hodin a metod. Autorka se snaží obsahově přiblížit oba typy alternativního vzdělávání a všímá si jejich rozdílností. Mnohé poznatky předkládá na základě vlastních zkušeností z praxí a pozorování, v závěru se věnuje sumarizaci a vlastní interpretaci zjištěných skutečností. Práce je určena zájmu široké veřejnosti, a proto odpovídá na několik často kladených otázek, v závěru polemizuje s některými zajímavými i negativními názory. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 794683 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject alternative education eng
dc.subject Montessori eng
dc.subject waldorf education eng
dc.subject alternativní vzdělávání cze
dc.subject Montessori cze
dc.subject waldorfská škola cze
dc.subject Pardubice cze
dc.title Pardubické alternativní školy v teorii a praxi cze
dc.title.alternative Alternative schools in Pardubice in the theory and practise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kocanda, Martin
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work discuss two, in the Czech republic most widespread alternative schools. At first speaks about the own term „alternative" and make clear the development of alternative schools in the world and in the Czech republic region. Then it touches the Montessori school and the waldorf school, all from the didactic view as well as interesed workers and lessons and methods concepts. The author tries to refer to both types of alternative education and takes notice of their differences. Many of knowledge presents on the basis of the own experience from practise and observation, in the conclusion devotes summary and own interpretation of outfinded information. The work is define to general interest, therefore answers some often asked questions and make a polemic with some interesting and also negative opinion. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D18096
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet