Participace veřejného sektoru v rozvojových projektech obcí (na příkladu obcí Hradec Králové a Pardubice)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánková, Vladimíra
dc.contributor.author Rajmanová, Lada
dc.date.accessioned 2007-11-26T11:14:26Z
dc.date.available 2007-11-26T11:14:26Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/27583
dc.description.abstract Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na rozvoj v oblasti dopravy měst Hradec Králové a Pardubice. V první řadě musí město a jeho volení zástupci vědět, jaké možnosti rozvoje jejich město skýtá, jaká přání mají jeho občané a z toho vyvodit možné dosažitelné cíle. Proto je první kapitola věnována strategickému plánování, jeho základním znakům a požadavkům, které jsou obecně na strategický plán kladeny. Kromě základních metod a postupů využívaných při tvorbě strategických dokumentů tato kapitola popisuje i přechod od strategického plánování k plánování taktickému. V návaznosti na akční plány se následující kapitola věnuje problematice projektového řízení, vysvětlení pojmů jako je projekt, projektový trojimperativ, projektový cyklus a metoda logického rámce. Praktická část diplomové práce čtenářům nastíní obsah strategických plánů měst Hradec Králové a Pardubice v oblasti dopravy a představí vybrané realizované projekty obou měst. Poslední kapitola je věnována zhodnocení přístupu samosprávy obou měst k rozvoji v oblasti dopravy. cze
dc.format 80 s., 13 s. příloh cze
dc.format.extent 1943197 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject planning eng
dc.subject Local Agenda 21 eng
dc.subject strategic plans eng
dc.subject Projects eng
dc.subject Traffic eng
dc.subject project engineering eng
dc.subject plánování cze
dc.subject Místní Agenda 21 cze
dc.subject strategické plány cze
dc.subject Projektové řízení cze
dc.subject projekty cze
dc.subject Doprava cze
dc.title Participace veřejného sektoru v rozvojových projektech obcí (na příkladu obcí Hradec Králové a Pardubice) cze
dc.title.alternative Participation of public sector in communities´developing projects (examplified by the towns of Hradec Králové and Pardubice) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated In my thesis I concentrate on the development of traffic in the towns of Hradec Kralove and Pardubice. Primarily a town and its elected representatives have to identify the possibilities of development the town offers as well as the wishes of the citizens and based on those deduce achievable goals. That is why the first chapter is dedicated to strategic planning, its basic characteristics and general requirements. Apart from basic methods and procedures employed in strategic plans production the chapter describes the transition from strategic to tactical planning. In relation to operational planning, the following chapter deals with the problem of project engineering and with the definition of the terms project, project trilateral, project cycle and a method of logical frame. The practical part of my thesis outlines the content of the towns’ strategic plans and especially their traffic sections. The chapter also presents some executed projects from the both towns. The last chapter evaluates the Hradec Kralove and Pardubice local goverments’ approach to the traffic development. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D16939
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account