Komenský a islám

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Machálek, Vít cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:25:58Z
dc.date.available 2017-05-11T11:25:58Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1211-1872 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67791
dc.description.abstract Postoje J. A. Komenského k islámu vycházely ze středověkých stereotypů (spojování islámu s poživačností, násilím atd.) a z konceptů doby reformace a konfesionalismu (stavění Muhammada do jedné roviny s papežem, kalvinoturcismus). Byly také spojeny s eschatologickými očekáváními a s nadějí na pokřesťanštění muslimů. Současně však Komenský např. ve svém životním díle „Consultatio“ a především v „Bibliorum Turcicorum dedicatio“, svém jediném textu zaměřeném výhradně na islám, směřoval k překonávání předsudků a k postoji tolerance a respektu. Zatímco Komenský rozhodně bojoval proti odmítání pravověrné víry v Krista a v trojjediného Boha uvnitř křesťanství, ve vztahu k muslimům dokázal jejich úctu k Ježíši jako prorokovi považovat za důvod k tomu, aby vůči nim křesťané zachovávali toleranci. Bez ohledu na nejednoznačnost svých postojů může být Komenský považován za jednoho z předchůdců mezináboženského dialogu a za autora inspirativního i pro dnešní teology, kteří usilují o spojení dialogu s islámem a věrnosti křesťanské identitě. cze
dc.format p. 93-104 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Teologická reflexe, volume 22, issue: 2 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Komenský cze
dc.subject islám cze
dc.subject Comenius eng
dc.subject Islam eng
dc.title Komenský a islám cze
dc.title.alternative Comenius and Islam eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The attitudes of J. A. Comenius towards Islam stemmed from the medieval stereotypes (coupling Islam with self-indulgence, violence etc.) and concepts of the period of Reformation and denominationalism (putting Muhammad on the same level as the pope, calvinoturcism). They were also linked to eschatological expectations and hopes for the christianization of the Muslims. At the same time, however, Comenius e.g. in his life work “Consultatio” and especially in “Bibliorum Turcicorum dedicatio”, his only text focused exclusively on Islam, trended towards revisiting of prejudices, and the attitude of tolerance and respect. While Comenius fought categorically against breaking of the orthodox confession of faith in Christ and the Triune God within the Christianity, in respect of Muslims he was able to regard their veneration of Jesus as the prophet to be a reason for the Christians to show tolerance to them. In spite of all the ambiguity of his attitudes, Comenius may be declared one of the forerunners of the interreligious dialogue and an inspirational author even for today’s theologians struggling for both the dialogue with Islam and the faithfulness to the Christian identity. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2016_013/Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika cze
dc.identifier.obd 39878766 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet