Organické ekologicky přijatelné povlaky pro povrchovou ochranu kovových a nekovových materiálů na bázi akrylátových latexů s nanočásticemi MeO

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa (školitelka)
dc.contributor.author Steinerová, Denisa
dc.date.accessioned 2022-12-20T09:37:09Z
dc.date.available 2022-12-20T09:37:09Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-09-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80499
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá jednoduchou přípravou ekologicky přijatelných akrylátových latexových pojiv, které byly funkcionalizovány nanočásticemi oxidů kovů, konkrétně MgO, ZnO, La2O3 a kombinací MgO a ZnO, sloužících jako funkční složky pro dosažení antimikrobiálních vlastností, ale také pro zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností a chemické odolnosti. Začlenění práškových nanočástic bez povrchové úpravy bylo provedeno v průběhu syntézy, a to technikou dvoustupňové emulzní polymerace, čímž byly získány latexy obsahující 0.5–1.3 % nanočástic vzhledem k obsahu polymeru. Změny užitných vlastností latexů vlivem nanočástic byly studovány z hlediska typu a koncentrace nanočástic oxidů kovů v latexu. Výsledky laboratorních testů fyzikálně-mechanických vlastností, chemické a korozní odolnosti i antimikrobiální aktivity ukázaly, že všechny typy nanočástic vykazovaly velmi slibné vlastnosti, přičemž se zvyšující se koncentrací nanočástic docházelo ke zlepšování vlastností. Nanočástice v latexu poskytly mezifázově zesítěné transparentní hladké nátěrové filmy s vysokým leskem a dobrými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Latexy obsahující nejvyšší koncentraci nanočástic poskytly nátěry s výraznou antimikrobiální aktivitou vůči všem testovaným bakteriálním a plísňovým kmenům, ale také antimikrobiální odolnost kapalného latexu (tzv. InCan stabilitu). Dále byly nátěry odolné vůči rozpouštědlům, kyselinám a alkáliím, a navíc latexy s nanočásticemi MgO vykazovaly výrazný pokles minimální filmotvorné teploty. Latex s koncentrací 1.3 % MgO nevykazoval bleskovou korozi pod nátěrem naneseným na ocelový podklad. Latexy obsahující nanočástice MgO a La2O3 poskytovali povlaky, které byly velice odolné vůči bělení vodou. Antikorozní nátěrové hmoty připravené z latexů s nejvyšší koncentrací nanočástic poskytly důkaz, že zesítění vlivem nanočástic má příznivý vliv na antikorozní vlastnosti, a to především vůči atmosférám s vysokou relativní vlhkostí. Dále vlivem pigmentace nedošlo ke zhoršení antibakteriální aktivity a pouze k mírnému snížení antifungální aktivity. Syntetizované latexy a následně připravené nátěrové hmoty se tedy jeví jako slibné hygienické povlaky pro ochranu různých materiálů. cze
dc.format 233 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject samo-síťující akrylový latex cze
dc.subject iontové síťování cze
dc.subject nanočástice oxidu kovu cze
dc.subject antimikrobiální aktivita cze
dc.subject antikorozní účinnost cze
dc.subject self-crosslinking acrylic latex eng
dc.subject ionic crosslinking eng
dc.subject metal oxide nanoparticle eng
dc.subject antimicrobial activity eng
dc.subject anticorrosion efficiency eng
dc.title Organické ekologicky přijatelné povlaky pro povrchovou ochranu kovových a nekovových materiálů na bázi akrylátových latexů s nanočásticemi MeO cze
dc.title.alternative Organic environmentally friendly coatings for the surface protection of metallic and non-metallic materials based on acrylic latexes with nanoparticles MeO eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Antoš, Petr
dc.contributor.referee Burgert, Ladislav
dc.contributor.referee Kolská, Zdeňka
dc.date.accepted 2022-11-21
dc.description.abstract-translated Thesis deals with the simple preparation of environmentally friendly acrylate latex binders functionalized with nanoparticles of metal oxides, namely MgO, ZnO, La2O3 and combinations of MgO and ZnO. Nanoparticles were used as functional components providing not only the antimicrobial properties but also improving the physico-mechanical properties and chemical resilience. Latexes containing the 0.5–1.3 % nanoparticles relative to the polymer content were fabricated by the using of the two-stage semi-continuous emulsion radical polymerization technique. The uncoated powder nanoparticles were used. Impact of both the type and concentration of metal oxide nanoparticles in latex were studied in context of their properties. The results of laboratory tests of physico-mechanical properties, chemical and corrosion resistance as well as antimicrobial activity showed that all types of nanoparticles showed very promising properties, while the properties improved with increasing nanoparticle concentration. The nanoparticles in latex provided interfacially crosslinked transparent smooth coating films with high gloss and good physico-mechanical properties. Latexes containing the highest concentration of nanoparticles provided coatings with significant antimicrobial activity against all tested bacterial and fungal strains. Moreover, the InCan antimicrobial stability of liquid latex were improved. Furthermore, the coatings were resistant to solvents, and in addition, latexes with MgO nanoparticles showed a significant decrease in the minimum film-forming temperature. Remarkably, the latex with a concentration of about 1.3% MgO did not show any flash corrosion under the coating film cast on a steel substrate. The latexes containing MgO and La2O3 nanoparticles provided coatings resistant to water bleaching. Anti-corrosion coatings prepared from latexes with the highest concentration of nanoparticles provided evidence that cross-linking due to nanoparticles has a beneficial effect on anti-corrosion properties, especially against humid atmospheres. Furthermore, due to pigmentation, there was no deterioration of antibacterial activity and only a slight decrease in antifungal activity. Synthesized latexes and subsequently prepared coatings appear to be promising hygienic coatings for the protection of various materials eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40631
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 45142
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account