Restaurování skulptury Apollóna z Růžové zahrady státního zámku Konopiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zítková, Petra
dc.contributor.author Schreiber, Samuel
dc.date.accessioned 2022-10-17T07:20:17Z
dc.date.available 2022-10-17T07:20:17Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-08-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80462
dc.description.abstract Bakalářská práce obsahuje komplexní restaurátorský zásah provedený na vápencové skulptuře označované jako bůh Apollón a betónového podstavce nacházejícího se v Růžové zahradě v areálu státního zámku Konopiště. Součástí práce je chemicko-technologický a umělecko-historický průzkum. Práce dokumentuje postup restaurátorského zásadu také použité technologie a materiály. Postup průzkumu i celého průběhu zásahu je fotograficky zdokumentován. Socha Apollóna pochází z konce 17. století původně byla umístněná na atice budovy horního Belvedéru ve Vídni. Posléze byla začátkem dvacátého století jako součást souboru třinácti soch převezená do zámeckého areálu Konopiště. Betónový odstavec, na němž spočívá skulptura byl zhotovený v 90. letech 20. století jako náhrada za původní zděný. Koncepce restaurátorského zásahu byla vypracována v souladu s předcházejícími restaurátorskými zásahy provedenými na sochách ze souboru. Dílo bylo náležitě zrestaurováno s přínosem průzkumů rozšiřující poznání problematiky a historii sochařského souboru. Nevyřešenou otázkou však zůstává autorství a potvrzení korektnosti ikonografického označení jednotlivých skulptur souboru. cze
dc.format 129 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject rekonstrukce skulptura cze
dc.subject bio detritický vápenec cze
dc.subject Apollon cze
dc.subject sochařský soubor cze
dc.subject Barok cze
dc.subject konec 17. století cze
dc.subject Růžová zahrada cze
dc.subject státní zámek Konopiště cze
dc.subject vídeňský Horní Belvedér cze
dc.subject antická ikonografie cze
dc.subject restoration eng
dc.subject preservation eng
dc.subject reconstruction sculpture eng
dc.subject bio detritic limestone eng
dc.subject Apollon eng
dc.subject sculptural ensemble eng
dc.subject Barok eng
dc.subject late 17th century eng
dc.subject Rose Garden eng
dc.subject Konopiště State Castle eng
dc.subject Vienna's Upper Belvedere eng
dc.subject ancient iconography eng
dc.title Restaurování skulptury Apollóna z Růžové zahrady státního zámku Konopiště cze
dc.title.alternative Restoration of the sculpture of Apollo from the Rose Garden of the Konopiště State Chateau eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2022-09-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis contains a complex restoration intervention carried out on a limestone sculpture called the god Apollo and a concrete pedestal located in the Rose Garden in the grounds of the Konopiště State Castle. The work includes a chemical-technological and art-historical survey. The work documents the restoration process as well as the technologies and materials used. The process of the survey and the whole course of the intervention is documented photographically. The statue of Apollo dates from the end of the 17th century and was originally placed on the attic of the Upper Belvedere in Vienna. Later, at the beginning of the 20th century, it was transported to the Konopiště castle grounds as part of a group of thirteen statues. The concrete paragraph on which the sculpture rests was made in the 1990s to replace the original brick one. The concept of the restoration intervention was developed in accordance with previous restoration interventions carried out on the sculptures from the ensemble. The work has been appropriately restored with the benefit of research to expand the understanding of the issues and history of the sculpture assemblage. However, the question of authorship and confirmation of the correctness of the iconographic designation of the individual sculptures in the ensemble remains unresolved. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40611
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Student formou ppt prezentace představil bakalářskou práci (průběh restaurování sochy ze zámku Konopiště). Zodpověděl dotazy zkoušejícího a reagoval na drobné připomínky v posudcích. Vzhledem k drobným připomínkám oponenta i vedoucího práce je výsledná známka "B" výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 44892
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account