Pojistná ochrana podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boháčová, Hana
dc.contributor.author Ortikov, Akhrorjon
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:53:09Z
dc.date.available 2022-07-02T04:53:09Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-03-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79827
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá identifikací rizik, které hrozí určitému podniku, seznámením s aktuálním pojistným krytím tohoto podniku, analýzou vhodných pojistných produktů pro krytí zjištěných rizik a v konečné fázi také navržením optimální pojistné ochrany pro tento podnik. V první kapitole jsou vysvětlené pojmy riziko a risk management, druhá kapitola se zabývá definováním pojmů v pojišťovnictví, které jsou nezbytně nutné pro lepší orientaci v celé bakalářské práci. V další kapitole je představen vybraný subjekt, jeho činnost, rizika, která můžou ohrozit chod tohoto podniku, a jeho aktuální pojistná ochrana. V poslední části bakalářské práce jsou popsané nabídky, které byly získány od jednotlivých pojišťoven, následně jsou tyto nabídky vzájemně srovnány. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject riziko cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject pojistná ochrana cze
dc.subject podnik cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject risk eng
dc.subject insurance eng
dc.subject insurance protection eng
dc.subject enterprise eng
dc.subject optimization eng
dc.title Pojistná ochrana podniku cze
dc.title.alternative Insurance protection of the enterprise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2022-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the identification of risks that threaten a particular enterprise, familiarization with the current insurance coverage of this enterprise, analysis of appropriate insurance products to cover the identified risks and at the final stage of designing the optimal insurance protection for this enterprise. In the first chapter, the concepts of risk and risk management are explained, the second chapter deals with the definition of terms in the insurance industry that are essential necessary for better orientation throughout the bachelor's thesis. The next chapter presents the selected entity, its activities, risks that may threaten the operation of this enterprise and its current insurance protection. In the last part of the bachelor thesis described the offers that were obtained from individual insurance companies and subsequently compared these offers. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student přednesl téma své BP „Pojistná ochrana podniku“, otázky vedoucí BP: 1. Jakým způsobem proběhla identifikace rizik, jimž je vámi zvolený podnikatelský subjekt vystaven a která by měla být kryta pojištěním? 2. Čím lze vysvětlit velký rozdíl ve výši pojistného u pojištění odpovědnosti mezi stávající a navrženou pojistnou ochranou? Otázky a náměty z obhajoby: Proč podnik vyžaduje pojištění na zemětřesení, o kterém píšete ve své práci? Student otázky zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 41162
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account