Communication of Socially-Responsible Activities by Higher Education Institutions

Show simple item record

dc.contributor.author Tetřevová, Liběna cze
dc.contributor.author Vávra, Jan cze
dc.contributor.author Munzarová, Simona cze
dc.date.accessioned 2022-06-03T12:37:51Z
dc.date.available 2022-06-03T12:37:51Z
dc.date.issued 2021 eng
dc.identifier.issn 2071-1050 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79420
dc.description.abstract Higher education institutions play a fundamental role in the scientific, economic, social, and cultural development of each and every society. In view of new challenges such as the COVID-19 pandemic, the importance of their social responsibility and ability to effectively communicate the socially-responsible activities which are performed is growing. The aim of this article is to analyze and evaluate the scope and structure of socially-responsible activities communicated on the websites of public higher education institutions operating in a small post-communist country where education plays a traditional role-the Czech Republic, and to formulate recommendations for improvement of the level of communication of social responsibility by higher education institutions. Primary data was obtained using latent analysis of the content of the websites of all public higher education institutions operating in the Czech Republic. The CE3SPA method was applied. The survey which was performed shows that the level of communication of social responsibility by higher education institutions in the Czech Republic is low. Activities in the field of economic and social responsibility are communicated in the greatest scope. On the contrary, activities in the field of environmental responsibility are communicated the least. Public higher education institutions in the Czech Republic should therefore apply the measures proposed in the article, these also being transferrable to practice in other countries. eng
dc.format p. 483 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher MDPI eng
dc.relation.ispartof Sustainability, volume 13, issue: 2 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject higher education institutions eng
dc.subject university social responsibility eng
dc.subject socially-responsible activities eng
dc.subject USR web communication eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject vysoké školy cze
dc.subject společenská odpovědnost univerzit cze
dc.subject společensky odpovědné aktivity, web komunikování USR cze
dc.subject Česká republika cze
dc.title Communication of Socially-Responsible Activities by Higher Education Institutions eng
dc.title.alternative Komunikování společensky odpovědných aktivit vysokými školami cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Vysoké školy plní zásadní roli ve vědeckém, ekonomickém, sociálním i kulturním rozvoji každé společnosti. S ohledem na nové výzvy, jakou je např. pandemie Covid-19, nabývá na významu jejich společenská odpovědnost a schopnost efektivně komunikovat vyvíjené společensky odpovědné aktivity. Cílem článku je analyzovat a zhodnotit rozsah a strukturu společensky odpovědných aktivit komunikovaných na webových stránkách veřejnými vysokými školami působícími v malé postkomunistické zemi s tradiční rolí vzdělávání – České republice a formulovat doporučení pro zlepšení úrovně společensky odpovědného komunikování vysokých škol. Primární data byla získána latentní analýzou obsahu webových stránek všech veřejných vysokých škol působících v České republice. Aplikována byla metoda CE3SPA. Z provedeného šetření vyplývá, že úroveň společensky odpovědného komunikování veřejných vysokých škol v České republice je nízká. V největším rozsahu jsou komunikovány aktivity ekonomické a sociální odpovědnosti, naopak v nejmenším rozsahu aktivity environmentální odpovědnosti. Veřejné vysoké školy v České republice by tak měly aplikovat v článku navržená opatření, která jsou přenositelná i do praxe dalších zemí. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.3390/su13020483 eng
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/483 eng
dc.identifier.wos 000612058300001 eng
dc.identifier.obd 39885757 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account