Studium chování amorfních účinných látek

Show simple item record

dc.contributor.author Romanová, Jana
dc.date.accessioned 2022-05-02T07:32:38Z
dc.date.available 2022-05-02T07:32:38Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-01-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78902
dc.description.abstract Nízká rozpustnost farmakologicky účinných látek (API) je jedním z největších problémů, kterým v současnosti čelí farmaceutický průmysl. Téměř 40 % API uvedených na trh a 90 % API nacházejících se ve výzkumu je téměř nerozpustných ve vodě. Mnohonásobného zvýšení rozpustnosti je možno dosáhnout převedením krystalické API na amorfní formu. Toto zvýšení může až 1000krát převyšovat termodynamickou rozpustnost zkoumané API. Během PhD studia bylo řešeno chování několika amorfních API. Předložená disertační práce se zabývá chováním amorfního enzalutamidu, který byl zde použit jako modelové léčivo. Kapitola Výsledky a Diskuse je rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole je řešena příprava amorfního enzalutamidu a jeho pevnofázová stabilita. Předmětem uvedené kapitoly je kinetický popis krystalizace pomocí diferenční skenovací kalorimetrie. Predikované krystalizační chování připraveného amorfního materiálu bylo korelováno s výsledky krátkodobých a dlouhodobých stabilitních testů. Nejdůležitějším přínosem této disertační práce je optimalizace predikčních výpočtů a posléze možnost velmi přesné predikce krystalizace vybrané API. Neméně důležité je chování amorfní API během jejího rozpouštění, proto druhá podkapitola kapitoly Výsledky a Diskuze se věnuje disolučnímu chování amorfního enzalutamidu a možnostmi udržení jeho přesyceného stavu. Amorfní enzalutamid byl shledán jako velmi rychle krystalizující API, a to jak v pevné fázi, tak během disoluce. V této disertační práci byly identifikovány vlivy, které nejvíce ovlivňují krystalizační chování amorfního enzalutamidu, a možnosti jakými se jeho krystalizaci vyhnout či ji zpomalit. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 06.04.2025
dc.subject amorfní enzalutamid cze
dc.subject fyzikální stabilita amorfní API cze
dc.subject predikce krystalizace cze
dc.subject disoluční chování enzalutamidu cze
dc.subject amorphous enzalutamide eng
dc.subject the physical stability of amorphous API eng
dc.subject prediction of the crystallization eng
dc.subject dissolution behaviour of enzalutamide eng
dc.title Studium chování amorfních účinných látek cze
dc.title.alternative Study of behaviour of amorphous drugs eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Liška, Marek
dc.contributor.referee Mužíková, Jitka
dc.contributor.referee Zámostný, Petr
dc.date.accepted 2022-04-06
dc.description.abstract-translated Nowadays, the low water solubility of active pharmaceutical ingredients (API) is one of the biggest challenges of the pharmaceutical industry. Almost 40 % of the marketed APIs and 90 % of the APIs being developed are nearly insoluble in water. A multifold increase in solubility might be achieved by the conversion of crystalline API to amorphous form. The increase can be up to 1000 times higher than the thermodynamic solubility of the API. The behaviour of several amorphous drugs was investigated during my PhD study. Presented dissertation theses deal with the behaviour of amorphous enzalutamide, which was used as the model drug. The chapter of Results and Discussion is divided into two subchapters. The first subchapter deal with the preparation of the amorphous form and its solid-state stability. The subject matter of this subchapter is a kinetic description using differential scanning calorimetry. The crystallization behaviour has been correlated with the results of short-term and long-term stability testing. The big benefit of the dissertation for the future is the optimization of the prediction crystallization and the possibility to accurately predict crystallization. Equally important is the behaviour of the amorphous API during its dissolution; therefore, the second subchapter of chapter Results and Discussion is devoted to the dissolution behaviour of the amorphous enzalutamide and its ability to maintain oversaturated state. Amorphous enzalutamide was found to crystallize very rapidly, both in solid-state and during dissolution. This dissertation identifies the most important factors influencing the crystallization of amorphous enzalutamide and possibilities to avoid or slow down its crystallization. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Fyzikální chemie cze
dc.identifier.stag 43912
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account