Motivace pracovníků v dopravních a logistických podnicích

Show simple item record

dc.contributor.author Ližbetinová, Lenka
dc.date.accessioned 2022-03-30T10:45:37Z
dc.date.available 2022-03-30T10:45:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78900
dc.description.abstract Globalizace světového obchodu přináší i stále zvyšující se poptávku po kvalitních dopravních a logistických službách. Nedostatek lidských zdrojů v této oblasti má globálnější charakter a jeho závažnost nebude zcela vyřešena příchodem 4. průmyslové revoluce, ale naopak, posouvá tento trend do zcela jiné roviny. Postupná digitalizace a využití inteligentních systémů v dopravě a logistice mění strukturu potřebných lidských zdrojů, jejich nevyhnutelné kompetence a vytváří tlak na změny paradigmatu managementu v dopravě a logistice. Cílem habilitační práce je determinování preferencí motivačních faktorů u pracovníků dopravních a logistických podniků v České republice, zhodnocení jejich vývoje v letech 2017–2019 a návrh metodiky pro výběr vhodné varianty motivačního programu a její následná aplikace na případové studii. Splnění tohoto cíle vychází z výsledků výzkumu realizovaného dotazníkovým šetřením v roce 2017-2019 na zkoumaném vzorku 3543 pracovníků zaměstnaných v dopravních a logistických podnicích v rámci ČR. Pro vyhodnocení získaných dat je použita základní popisná statistika, dvouvýběrový t-test, ANOVA test, Tukeyho HSD test a korelace. Pomocí těchto statistických testů jsou vyhodnoceny statisticky významné odlišnosti a závislosti u pracovníků z hlediska genderu, věku a pracovního zařazení. Taktéž je analyzován vývoj motivačních preferencí a jejich naplnění v kontextu situace na trhu práce v oboru dopravy a logistiky. Na základě výsledků jsou interpretovány závěry výzkumu a verifikovány výzkumné hypotézy. Habilitační práce poskytuje taktéž návrh metodiky výběru vhodné varianty motivačního programu cíleného na vybranou skupinu pracovníků, který je prezentován na praktickém příkladu a využívá multikriteriální metodu rozhodování. Výstupy práce obohacují dostupné teoretické poznatky v řešené problematice a poskytují podněty pro další výzkum. cze
dc.format 222 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject dopravní a logistické podniky cze
dc.subject motivace cze
dc.subject doprava cze
dc.subject logistika cze
dc.subject motivační faktor cze
dc.subject pracovníci cze
dc.subject trh práce cze
dc.subject ANOVA test cze
dc.subject Tukey HSD test cze
dc.subject AHP metoda cze
dc.subject transport and logistics companies en
dc.subject motivation en
dc.subject transport en
dc.subject logistics en
dc.subject motivational factor en
dc.subject workers en
dc.subject labor market en
dc.subject ANOVA test en
dc.subject Tukey HSD test en
dc.subject AHP method en
dc.title Motivace pracovníků v dopravních a logistických podnicích cze
dc.title.alternative Motivation of workers in transport and logistics companies en
dc.type habilitační práce cze
dc.description.abstract-translated The globalization of world trade also brings with it an ever-increasing demand for quality transport and logistics services. The lack of human resources in this segment has a more global character and its severity will not be completely solved by the advent of the 4th Industrial Revolution, but on the contrary, it shifts this trend to a completely different level. The gradual digitization and use of intelligent systems in transport and logistics is changing the structure of the necessary human resources, their inevitable competencies and creating pressure for changes in the paradigm of management in transport and logistics. The aim of the habilitation thesis is to determine the preferences of motivational factors for employees of transport and logistics companies in the Czech Republic, evaluate its development in 2017-2019 and proposal of selection methodology of a suitable variant of the motivational program according to research results and its subsequent application in a case study. The fulfillment of this goal is based on the results of a research carried out by a questionnaire survey in 2017 - 2019 on a surveyed sample of 3543 workers employed in transport and logistics companies in the Czech Republic. Basic descriptive statistics, independent sample t-test, ANOVA test, Tukey's HSD test and correlation are used to evaluate the obtained data. Using these statistical tests, statistically significant differences and dependences within preferences of workers in terms of gender, age and job classification are evaluated. The development of motivational preferences and their fulfillment in the context of the situation on the labor market in the field of transport and logistics is also analyzed. Based on the results, the conclusions of the research are interpreted, and the working hypotheses are verified. The habilitation thesis also provides a proposal for selecting a suitable variant of the portfolio of the incentive program targeted at a selected group of employees, which is presented on a practical example of a transport company and using the multicriterial method of decision. The outputs of the work enrich the available theoretical knowledge in the solved problems and provide stimuli for further research. en
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-name doc.
dc.identifier.signature D40577


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account