Prožívání úzkosti u pacientů s kolostomií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Michal
dc.contributor.author Divišová, Monika
dc.date.accessioned 2022-01-04T07:37:12Z
dc.date.available 2022-01-04T07:37:12Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-11-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78727
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku prožívání úzkosti u kolostomiků po založení vývodu. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou kolostomie, jejími druhy, důvody k jejímu založení, komplikacemi spojenými se založením stomie, vhodnou edukací stomika, stomickými pomůckami, změnami v jednotlivých oblastech života a organizacemi, které stomiky sdružují. Další téma, kterým se teoretická část zabývá, je úzkost, její definice, příznaky, příčiny, úzkostné poruchy, dopady úzkosti na zdraví jedince, osobní nezdolnost a strategie zvládání úzkosti. Praktická část byla vytvořena na podkladě kvalitativního šetření, které probíhalo prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a je zaměřena především na vnímání situace po založení stomie v jednotlivých aspektech života. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stomie cze
dc.subject kolostomie cze
dc.subject úzkost cze
dc.subject stres cze
dc.subject adaptace cze
dc.subject osobní nezdolnost cze
dc.subject stoma eng
dc.subject colostomy eng
dc.subject anxiety eng
dc.subject stress eng
dc.subject adaptation eng
dc.subject resilience eng
dc.title Prožívání úzkosti u pacientů s kolostomií cze
dc.title.alternative Anxiety in colostomy patients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Václavíková, Klára
dc.date.accepted 2021-12-13
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis focuses on the issue of experiencing anxiety in colostomy patiens. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the characteristics of colostomy, its types, reasons for its establishment, complications associated with the colostomy, ostomy education, ostomy aids, changes in various areas of life and ostomy organizations. Another topic that the theoretical part deals with is anxiety, its definition, symptoms, causes, anxiety disorders, the effects of anxiety on an individual's health, personal resilience and anxiety management strategies. The practical part was created on the basis of a qualitative survey, which took place through semi-structured interviews and is focused primarily on the perception of the situation after the establishment of a stoma in various aspects of life. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Zkuste u obhajoby popsat metodiku zpracování Vaší práce. 2. Jaká oblast života je podle Vás, pro respondenty, po založení stomie nejobtížnější? 3. Co pro Vás bylo při zpracování práce nejobtížnější? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 42199
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account