Regionální specifika lokalizace, atraktivity a chování strany poptávky: příklad nákupních center brněnského regionu

Show simple item record

dc.contributor.author Kunc, Josef
dc.date.accessioned 2021-12-20T13:31:44Z
dc.date.available 2021-12-20T13:31:44Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78720
dc.description.abstract Maloobchod patří do obslužného sektoru, jenž je v současnosti nejsilnějším a nejdynamičtěji rostoucím sektorem světového hospodářství. Český maloobchod prochází obdobím největších změn v celé své historii. Fenomén nákupních center je patrně nejvýraznějším projevem současného maloobchodu v České republice. Nejedná se pouze o často nepřehlédnutelný fyzický vzhled, ale zejména o ekonomický, společenský a kulturní fenomén nákupního centra, které generačně změnilo dlouhodobě zaběhlé vzorce nákupního chování a spotřebitelských preferencí většiny populačních skupin. Předložená práce využívá multidisciplinární přístup, který je pro uchopení řešeného tématu relevantní. Texty se opírají o vybrané aspekty blízkých vědních disciplín, jimiž jsou primárně ekonomická a regionální geografie a prostorová a regionální ekonomie, ale jsou také rozšířeny o prvky sociologie a psychologie, ale jsou také rozšířeny o prvky marketingu a managementu, vždy s prostorovým/regionálním akcentem. Práce tedy propojuje tři základní přístupy – prostorový, ekonomický a společenský. Práce je složena ze dvou celků. První část textu je věnována teoreticko-metodickému ukotvení řešené problematiky, přičemž se (za stručným vstupním souhrnem transformace maloobchodu v ČR) zaměřuje na teoretické a metodické aspekty lokalizace, lokalizačních strategií, dojížďky a prostorové mobility, atraktivity a úspěšnosti, marketingu a managementu, nákupního chování a motivací ze strany poptávky (spotřebitelů) a také aktuálních společenských a ekonomických výzev a budoucnosti; propojujícími prvky jsou oborově regionální rozvoj, regionální/prostorová ekonomie, ekonomická/regionální geografie, nákupní chování a sledované ekonomické subjekty – nákupní centra. Druhou část tvoří soubor devíti odborných textů publikovaných v časopisech indexovaných v databázi Web of Science a Scopus. První tři texty mají spíše teroretický, přehledový a komparační charakter, přičemž spojovacím článkem je maloobchod, zejména fenomén nákupních center a jeho prostorové (lokalizační), ekonomické a společenské aspekty. V dalších textech jsou již představeny vybrané konkrétní výsledky rozsáhlých výzkumů v modelovém území brněnské aglomerace/Brněnské metropolitní oblasti, přičemž se jednalo o zkoumání prostorových/regionálních, ekonomických a společenských vazeb, nákupního chování a spotřebitelských trendů a také marketingových a manažerských výzev zohledněných ze strany poptávky. Výzkumy byly prováděny jak v obcích v (širším) zázemí Brna, tak uvnitř městské struktury, respektive v rámci maloobchodních jednotek, především nákupních center. cze
dc.format 77 s. + přílohy (publikační činnost) cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Plný text habilitační práce je přístupný bez omezení. Přílohy (publikační činnost autora) jsou přístupné pouze v rámci univerzity. cze
dc.title Regionální specifika lokalizace, atraktivity a chování strany poptávky: příklad nákupních center brněnského regionu cze
dc.type habilitační práce cze
dc.description.abstract-translated Retail belongs to the service sector, which is currently the strongest and fastest growing sector of the world economy. Czech retail is going through a period of the biggest changes in its entire history. The phenomenon of shopping centres is probably the most significant manifestation of current retail in the Czech Republic. It is not only the oftenunmissable physical appearance but especially the economic, social and cultural and phenomenon of the shopping centre, which has generationally changed the long-established patterns of shopping behaviour and consumer preferences of most population groups. The presented work uses a multidisciplinary approach, which is relevant for grasping the topic. The texts are based on selected aspects of scientific disciplines, especially of economic and regional geography, spatial and regional economics, as well as elements of sociology and psychology and marketing and management – allways with spatial/regional emphasis. The work, therefore, connects three basic approaches - spatial, economic and social. The work consists of two parts. The first part of the text is devoted to the theoretical and methodological anchoring of the problem, while (behind a brief input summary of the transformation of retail in the Czech Republic) focuses on theoretical and methodological aspects of the phenomenon of shopping centres in terms of: localization, location strategies, commuting and spatial mobility, attractiveness and success, marketing and management, shopping behaviour and motivations taken into account by demand (consumers), as well as current social and economical challenges and the future; the connecting elements are regional development, regional/spatial economics, economic/regional geography, shopping bevaiour and researched economic subjects - shopping centers. The second part consists of a set of nine professional texts published in journals indexed in the Web of Science and Scopus databases. The first three texts have a rather theoretical, overview and comparative character, while the connecting link is retail, especially the phenomenon of shopping centres and their spatial (localization), economic and social aspects. In the following texts, selected specific results of extensive research in the model area of the Brno agglomeration/Brno metropolitan area are presented, examining spatial / regional, economic and social ties, shopping behaviour and consumer trends, as well as marketing and managerial challenges taken into account by demand. The research was carried out both in municipalities in the (wider) hinterland of Brno and within the city structure, or retail units, especially shopping centres. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-name doc.
dc.identifier.signature D40572


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account