Metody informační podpory pro potřeby veřejného sektoru při utváření a realizaci veřejných politik

Show simple item record

dc.contributor.author Baťa, Robert
dc.date.accessioned 2021-12-20T11:32:47Z
dc.date.available 2021-12-20T11:32:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78719
dc.description.abstract Habilitační práce se zabývá oblastí veřejných politik v kontextu udržitelné energetiky. Zvolený pracovní postup vychází z přehledu determinantů, které v obecné rovině ovlivňují jak utváření náplně veřejných politik, tak jejich realizaci. Na tomto základě jsou navrženy a následně aplikovány modifikované metody managementu látkových a energetických toků pro potřeby veřejného sektoru. Ve třech případových studiích je demonstrováno, že v rámci vybraných okruhů, které představují předmět veřejných politik a následně jsou transformovány do jejich konkrétní náplně, lze poskytnout zejména realizátorům, ale i tvůrcům těch politik nástroje, které srozumitelným a objektivním způsobem prezentují informace o povaze procesů, jež jsou předmětem jejich rozhodování. Tento multioborový pohled, a v rámci něho navržené nástroje tak překlenují potenciální neefektivitu, která může být výsledkem politických rozhodnutí o procesech technického rázu a zvyšují tak efektivitu při dosahování cílů v oblasti veřejných politik, v tomto případě v oblasti udržitelné energetiky. cze
dc.format 144 s. + přílohy
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject veřejný sektor cze
dc.subject modelování látkových a energetických toků cze
dc.subject Petriho sítě cze
dc.subject veřejné politiky cze
dc.subject udržitelnost cze
dc.subject energetika cze
dc.subject public sector eng
dc.subject modeling of material and energy flows eng
dc.subject Petri nets eng
dc.subject public policies eng
dc.subject sustainability eng
dc.subject energy eng
dc.title Metody informační podpory pro potřeby veřejného sektoru při utváření a realizaci veřejných politik cze
dc.type habilitační práce cze
dc.description.abstract-translated The habilitation thesis deals with the field of public policies in the context of sustainable energy production. The chosen workflow is based on an overview of determinants that generally affect both the formulation of the content of public policies and their implementation. On this basis, modified methods of material and energy flow management are designed and applied for the needs of the public sector. In three case studies, it is demonstrated that within selected areas that are the subject of public policies and subsequently are transformed into their specific content, it is possible to offer to implementers as well as to policymakers tools, that present information about the nature of processes which are subject to their decision. These tools provide at the same time information in a comprehensible and objective way. This multidisciplinary perspective and the proposed tools bridge the potential inefficiencies that may result from political decisions on technical processes and increase efficiency in achieving public policy objectives, in this case of sustainable energy. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-name doc.
dc.identifier.signature D40571


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account