Extrakce a analýza přírodních látek s využitím chromatografických technik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra
dc.contributor.author Moučková, Kristýna
dc.date.accessioned 2021-12-09T12:36:27Z
dc.date.available 2021-12-09T12:36:27Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-09-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78714
dc.description.abstract Předmětem disertační práce je extrakce bioaktivních látek, zaměřující se především na izolaci esenciálních olejů a flavonoidů, z rostlinného materiálu. Teoretická část popisuje vlastnosti a využití rostlinných extraktů a vybrané rostlinné matrice. Nejrozsáhlejší část teorie disertační práce se věnuje moderním extrakčním technikám se zaměřením na zelenou extrakci. Dále jsou v práci popsány metody analýzy extraktů pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS) a s plamenovým ionizačním detektorem (GC-FID) a pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí. V závěru teoretické části jsou stručně popsány metody stanovení antimikrobiální aktivity rostlinných extraktů v kapalné a plynné fázi. Veškerá popisovaná metodika je zobrazena v obrázkových a schematických formách. Experimentální část je rozdělena do třech hlavních kapitol, popisující 3 témata výzkumu, která byla publikována ve 4 zahraničních impaktovaných časopisech. První kapitola je věnována chemickému složení a antimikrobiální aktivitě hydrolátů získaných z vybraných bylin, které se pěstují v České republice (levandule lékařská, hřebíčkovec kořenný, fenykl obecný, vavřín ušlechtilý). V druhé kapitole je diskutováno chemické složení a antimikrobiální aktivita esenciálních olejů v kapalné, a navíc v parní fázi, získaných z vybraných asijských bylin (touleň srdčitá, rdesno vonné, kerblík třebule a bahnatka vonná). Poslední, třetí kapitola, je věnována využití „zelené“ mikrovlnné extrakce iontovou kapalinou pro stanovení profilu flavonoidů z listů ovocných stromů z Kanárských ostrovů (mango a mučenka). cze
dc.format 190 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject zelená extrakce cze
dc.subject bioaktivní sloučeniny cze
dc.subject esenciální oleje cze
dc.subject destilace cze
dc.subject iontové kapaliny cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject antimikrobiální aktivita cze
dc.subject green extraction eng
dc.subject bioactive compounds eng
dc.subject essential oils eng
dc.subject distillation eng
dc.subject ionic liquids eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject antimicrobial activity eng
dc.title Extrakce a analýza přírodních látek s využitím chromatografických technik cze
dc.title.alternative Extraction and analysis of plant-based products using chromatographic techniques eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Čabala, Radomír
dc.contributor.referee Sumczynski, Daniela
dc.date.accepted 2021-11-30
dc.description.abstract-translated The subject of the doctoral thesis is the extraction of bioactive compounds from plant material, focusing mainly on extraction of essential oils and flavonoids. The theoretical part of thesis is focused on the properties and usage of plant extracts and a description of selected plant matrices. The most extensive part of the theory describes modern extraction techniques with a focus on green extraction. Furthermore, methods of analysis of extracts, namely gas chromatography with mass spectrometer detector (GC-MS) and with flame ionization detector (GC-FID) and high-performance liquid chromatography with UV detector are described. Finally, the theoretical part briefly describes methods for determining the antimicrobial activity of plant extracts in the liquid and vapor phase. All described methodology is shown in pictures and schemes forms. The experimental part is divided into three main chapters, describing 3 research topics, published in 4 foreign impact journals. The first chapter deals with the chemical composition and antimicrobial activity of hydrolates obtained from selected plants that grow in the Czech Republic (Lavandula angustifolia, Syzygium aromaticum, Foeniculum vulgare and Laurus nobilis). The second chapter discusses the chemical composition and antimicrobial activity of essential oils in the liquid, as well as the vapor phase, obtained from selected Asian herbs (Houttuynia cordata, Persicaria odorata, Anthriscus cerefolium and Limnophilla aromatica). The last, third chapter, considers the use of green ionic liquid microwave extraction for flavonoid profile determination of leaves originated from Canary fruit trees (Mangifera sp. and Passiflora sp.). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40565
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 43333
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account