Fracture toughness analysis of automotive steel in plane stress TOUGHNESS ANALYSIS OF AUTOMOTIVE STEEL IN PLANE STRESS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schmidová, Eva
dc.contributor.author M R, Sunil Kumar
dc.date.accessioned 2021-12-09T12:36:14Z
dc.date.available 2021-12-09T12:36:14Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-09-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78711
dc.description.abstract Cílem výzkumné práce bylo stanovení lomové houževnatosti ocelí pro aplikace na karoserie automobilů v podmínkách dominantní rovinné napjatosti (tenké plechy) hodnocením energie spotřebované rozvojem lomu. Nedostatek vhodných mezinárodních standardů a komplikovaná metodologie testování byly motivací pro hledání spolehlivé alternativní metody. Většina stávajících mezinárodních norem pro měření lomové houževnatosti je primárně navržena na základě dominantního stavu rovinné deformace. Proveden byl komplexní průzkum metod, založených na přímé evidenci energie při rozvoji lomu a studovány parametry, které ji ovlivňují. Pro stanovení lomové houževnatosti dvoufázové oceli (DP450) a oceli bez intersticí (IF) byla úspěšně použita metoda „Essential Work of Fracture” (EWF). V práci je ověřena aplikovatelnost metody EWF v různých režimech zatížení - tah, smyk, kombinovaný mód; analyzován je vliv poloměru vrubu na lomovou houževnatost. Pomocí krystalografických analýz (EBSD) jsou komplexně studovány všechny parametry materiálu ovlivňující lomovou houževnatost. Fraktografické analýzy lomových ploch po EWF testu jsou provedeny pomocí rastrovacího elektronové mikroskopie (SEM). Pro oceli DP450 a IF byla studována lokální deformace vyvolaná během rozvoje lomu. Mezní diagramy tvařitelnosti (FLD) a diagramy meze destrukce (FFD) jsou konstruovány pro DP450 a IF ocel a doplněny o vyhodnocení zkoušek rozšiřování otvoru. Finálně je provedeno komplexní srovnání a analýza provázanosti výše uvedených parametrů. cze
dc.format 155 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject lomová houževnatost cze
dc.subject EWF cze
dc.subject dvoufázové oceli cze
dc.subject DP450 cze
dc.subject oceli bez intersticí cze
dc.subject FLD cze
dc.subject rovinné napětí cze
dc.subject fracture toughness eng
dc.subject EWF eng
dc.subject dual-phase steel eng
dc.subject DP450 eng
dc.subject interstitial free steel eng
dc.subject plane stress eng
dc.subject FLD eng
dc.title Fracture toughness analysis of automotive steel in plane stress TOUGHNESS ANALYSIS OF AUTOMOTIVE STEEL IN PLANE STRESS cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Gajdoš, Lubomír
dc.contributor.referee Londe, Neelakantha .V.
dc.date.accepted 2021-11-11
dc.description.abstract-translated Determination of fracture toughness of the automotive steels in the plane stress dominant condition (thin sheets) using essential work of fracture methodology is the research work's objective. The lack of proper international standards and complicated testing methodology has forced us to search for an easy and reliable alternative method. Most of the existing international standards to measure fracture toughness are primarily designed based on plane strain dominant condition (thickness constraint). A comprehensive literature survey has been done on the essential work of fracture (EWF) method, and the parameters affecting it are studied. The essential work of fracture (EWF) methodology has been successfully used to determine the fracture toughness of dual-phase (DP450) steel and Interstitial free steel. The feasibility of the EWF methodology in mode-2 and mixed-mode is tested. The effect of notch tip radius on the fracture toughness in the EWF methodology is analysed. Using the EBSD analysis, comprehensively all material parameters affecting the fracture toughness are studied. Fractographic analyses of the fractured surfaces after the EWF test is done using a scanning electron microscope (SEM). Local strain during the essential work of fracture methodology has been studied for the DP450 and the IF steel. Forming limit diagrams (FLD) and fracture forming diagrams (FFD) are constructed for the DP450 and the IF steel. A hole expansion test is also done for the DP450 steel and the IF steel. Finally, a thorough comparison is made between all the parameters mentioned above. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Transport Means and Infrastructure cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Technique and Technology in Transport and Communications cze
dc.description.defence Po představení doktoranda byla komise seznámena se stanoviskem školitele a vedoucím školícího pracoviště k disertační práci. Doktorand seznámil komisi se svojí disertační prací formou prezentace. Poté byly předneseny posudky oponentů a doktorand uspokojivě reagoval na připomínky oponentů. V následné veřejné diskusi byly zodpovězeny otázky členů komise, které jsou uvedeny na samostatných listech. Na závěr proběhlo tajné hlasování. Protokol o výsledcích hlasování tvoří samostatnou přílohu. cze
dc.identifier.stag 43594
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account