Komplexní restaurování konvolutu: Část Starého a kompletní Nový zákon Svatováclavské bible

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčik, Ivan
dc.contributor.author Kubalová, Tereza
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:29:34Z
dc.date.available 2021-10-04T07:29:34Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-08-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78674
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komplexním restaurováním knižní vazby ze sbírek Muzea středního Pootaví Strakonice. Konvolut dvou dílů Svatováclavské bible vázán v celousňové nasazované knižní vazbě se nacházel ve velmi špatném stavu. Na základě výsledků detailního průzkumu fyzického stavu objektu autorka sestavila restaurátorský záměr, a zásah také sama provedla. Po úvodu a stručné identifikaci objektu restaurování je v této práci obsažená kapitola věnovaná českým novozákonním překladům do roku 1677. Dále je práce koncipovaná jako podrobná dokumentace restaurátorského zásahu, jejíž důležitou součástí je obrazová příloha. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervování cze
dc.subject konvolut cze
dc.subject české bible cze
dc.subject Svatováclavská bible cze
dc.subject barokní tisk cze
dc.subject starý tisk cze
dc.subject restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject convolute eng
dc.subject Czech bible eng
dc.subject St. Wenceslaus Bible eng
dc.subject baroque print eng
dc.subject old print eng
dc.title Komplexní restaurování konvolutu: Část Starého a kompletní Nový zákon Svatováclavské bible cze
dc.title.alternative Complex Restoration of a Convolute: Part of the Old Testament and Complete New Testament of the Wenceslas Bible eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-09-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the complex restoration treatment of a bookbinding from the collections of the Museum of Central Otava Region of Strakonice. The convolute consisting of two parts of the Wenceslas Bible bound in a leather tight back binding was found in poor condition. Based on the results of a detailed survey of the object's physical condition, the author compiled a restoration plan and carried out the intervention herself. After the introduction and brief description of the object of restoration, the thesis contains a chapter devoted to Czech New Testament translations until 1677. Furthermore, the thesis is conceived as extended documentation of the restoration process, of which a pictorial appendix is an integral part. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40545
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Prezentace baklářské práce byla přehledná, logicky členěná. Na dotazy komise správně reagovala a logicky odpovídala. cze
dc.identifier.stag 43150
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account