Reštaurovanie časti nástennej maľby na západnej stene tzv. freskovej sály v meštianskom dome v Slavoniciach

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana
dc.contributor.author Keselicová, Silvia
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:29:12Z
dc.date.available 2021-10-04T07:29:12Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78664
dc.description.abstract Bakalárska práca prezentuje reštaurovanie nástennej maľby v tzv. freskovej sále meštianskeho domu nachádzajúceho sa v Slavoniciach. Jedná sa o maľovaný výjav vložený do iluzívneho rámu, ktorý je situovaný na západnej stene sály. Maliarská výzdoba nesie Kristovo Podobenstvo o Posudzovaní druhých (Slepý vedie slepého, Trieska v oku). Dielo z druhej polovice 16. storočia je poňaté v technike secco, jeho autor je neznámy. V priebehu času došlo k vzniku poškodení do pôvodnej omietky maľby v podobe menších a väčších defektov, ktoré boli obtmelené nevyhovujúcimi tmelmi. Bakalárska práca zahŕňa reštaurátorský prieskum diela a dokumentáciu z priebehu reštaurovania, ktorej súčasťou je rozšírená časť bakalárskej práce. Rozšírená časť sa zaoberá tmelmi ich zložením a následným posudzovaním ich vlastností tj. spracovateľnosť, praskanie. slo
dc.format 104 s.
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Slavonice slo
dc.subject 16. storočie slo
dc.subject renesančná nástenná maľba slo
dc.subject podobenstvo slo
dc.subject technika secco slo
dc.subject retuš slo
dc.subject tmelenie slo
dc.subject Slavonice eng
dc.subject 16th century eng
dc.subject renaissance wall painting eng
dc.subject parable eng
dc.subject secco technique eng
dc.subject retouching eng
dc.subject filling eng
dc.title Reštaurovanie časti nástennej maľby na západnej stene tzv. freskovej sály v meštianskom dome v Slavoniciach slo
dc.title.alternative Restoration of part of the wall painting on the west wall, in the so-called fresco hall in a burgher house in Slavonice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-09-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis presents the restoration of murals in the so - called. fresco hall of a burgher house located in Slavonice. It is a painted scene inserted into an illusory frame, which is situated on the west wall of the hall. The painterly decoration bears the Parable of Christ about the Judging Others (The Blind Lead the Blind, Mode and the Beam). The work from the second half of the 16th century is conceived in the secco technique, its author is unknown. Over time, there was damage to the original plaster of the painting in the form of smaller and larger defects, which were sealed with unsuitable sealants. The bachelor's thesis includes a restoration survey of the work and documentation from the course of restoration, which includes an extended part of the bachelor's thesis. The extended part deals with sealants, their composition and subsequent assessment of their properties, ie. workability, cracking. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40540
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka představila svoji bakalářskou práci v mírně neurovnané prezentaci a odpověděla na všechny položené dotazy. cze
dc.identifier.stag 40869
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account