Perinatální ztráta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michková, Adéla
dc.contributor.author Zadinová, Markéta
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:29:06Z
dc.date.available 2021-10-04T07:29:06Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-08-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78663
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zjišťování názorů a informovanosti v oblasti psychosociální podpory rodičů prožívajících perinatální ztrátu ze strany odborníků, kteří přicházejí s těmito rodiči do styku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a průzkumnou. V teoretické části se práce zabývá perinatální ztrátou, perinatální paliativní péčí spolu s potřebami rodičů a možnostmi pomoci pro tyto rodiny. Průzkumná část je zaměřena na vlastní průzkum a jeho vyhodnocení z dotazníkového šetření, zabývajícího se informovaností a názory odborníků na poskytování perinatální paliativní péče ve vybraném zařízení. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject perinatální ztráta cze
dc.subject perinatální paliativní péče cze
dc.subject proces truchlení cze
dc.subject psychosociální podpora cze
dc.subject perinatal loss eng
dc.subject perinatal palliative care eng
dc.subject grieving process eng
dc.subject psychosocial support eng
dc.title Perinatální ztráta cze
dc.title.alternative Perinatal loss eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kmentová, Kateřina
dc.date.accepted 2021-09-07
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis focuses on opinions and the knowledge level of experts in the field of psychological support, who work with parents experiencing perinatal loss. The thesis is divided into two main parts - a theoretical part and a research part. The theoretical part discusses perinatal loss, perinatal palliative care together with the needs of parents and possibilities for further help. The research part deals with the analysis and evaluation of outcomes of questionnaire focusing on perinatal palliative care, which was distributed in a selected facility. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. V dotazníku se ptáte na věk respondentů. K čemu Vám tento údaj posoužil? 2. Vysvětlete prosím třetí cíl práce a sdělte jeho naplněnost. 3. Jaké vidíte limity této práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 42830
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account