Optimalizace grafického zpracování s ohledem na uživatele s poruchami barvocitu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Držková, Markéta
dc.contributor.author Chroboková, Pavlína
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:28:51Z
dc.date.available 2021-10-04T07:28:51Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-18
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78653
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o přípravě grafických dat pomocí univerzálního designu tak, aby byla vhodná jak pro pozorovatele s normálním barevným viděním, tak pro čtenáře s poruchou barvocitu. Uvádí přehled pojmů jako barva a je zde více rozebrána stavba oka. Dále jsou zde rozebrány poruchy barevného vidění, softwarové a hardwarové simulace a příprava grafických dat pomocí univerzálního designu pro čtenáře s poruchou barvocitu. V experimentální části došlo nejdříve k analýze grafických dat s použitím simulátorů, které identifikovaly problém čitelnosti v grafice. Následovala optimalizace přípravy grafických dat pomocí simulátorů. Na základě připravených grafických dat respondenti s poruchou barevného vidění posuzovali barevnou rozlišitelnost grafiky, rychlost orientace a přesnost simulátorů. Jako kontrolní vzorek pak respondenti s dobrým barvocitem posoudili, jestli je navržená grafika vhodná i pro ně a nějak je neruší. Práce se simulátory byla efektivní a pomáhala při navrhování univerzálního designu. cze
dc.format 152 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porucha barvocitu cze
dc.subject simulátory poruch barevného vidění cze
dc.subject příprava grafických podkladů cze
dc.subject principy univerzálního designu cze
dc.subject colour blindness eng
dc.subject colour blindness simulators eng
dc.subject preparation of graphic data eng
dc.subject principles of universal design eng
dc.title Optimalizace grafického zpracování s ohledem na uživatele s poruchami barvocitu cze
dc.title.alternative Optimization of graphic design with regard to users with color vision deficiency eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Panák, Ondrej
dc.date.accepted 2021-09-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the processing of graphics using a universal design, which does not decrease readability for people with normal eyesight while being more convenient for people with colour vision deficiency. There are mentioned terms like colour and structure of the eye is discussed in more detail. Furthermore, colour vision disorders, software and hardware simulations and preparation of graphic data using a universal design for readers with colour vision disorders are discussed. In the experimental part, there were analysis of graphical data using simulators, which identified the problem with graphics readability. Next step was optimalisation and preparation of graphical data using simulators. Based on the graphic data prepared using graphic programs and simulators, respondents with colour vision disorders assessed the colour differentiability of the graphics, the speed of orientation and the accuracy of the simulators. In addition, the respondents with a good colour vision assessed whether the proposed graphics are suitable for them and do not disturb them in any way. Working with simulators was effective and helped in creating universal design. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Zodpovězte otázky oponenta. Jakým způsobem jste dělala simulace a optimalizace? doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. - Korespondovala simulace s reálným viděním pozorovatelů s poruchou barvocitu? Přizpůsobení barevnosti osobám s poruchou barvocitu vede ke zúžení barevnosti. Kdy má toto řešení význam? prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. - Kde jste získala pozorovatele s poruchou barvocitu? doc. Ing. Marek Bouška, Ph.D. - Je známo čím je způsobena porucha barvocitu? ing. Jan Vališ, Ph.D. - Kolik % lidí má poruchu barvocitu? cze
dc.identifier.stag 42512
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account