Studium strukturních, texturních a elektronových vlastností fotokatalyzátorů s heteropřechodem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Libor
dc.contributor.author Kouba, Daniel
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:28:34Z
dc.date.available 2021-10-04T07:28:34Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78640
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá čtyřmi heterostrukturními fotokatalyzátory: GaP-, GaN-, Ta3N5- a ZnO-TiO2 s detailnějším zaměřením na syntézy GaP-, GaN- a ZnO-TiO2 materiálů. Na základě vypracované rešerše bylo vybráno několik metod, pomocí nichž byly následně materiály připraveny, tj. zejména mechanické míšení a impregnační metody v případě materiálů GaP- a GaN-TiO2 a precipitační a sol-gel metody v případě ZnO-TiO2. Větší pozornost byla zaměřena na materiály GaP-TiO2. Po zvolení vhodné metody byly tyto materiály připraveny v koncentrační řadě 0,5; 1; 3; 5; 7 a 10 hm. % GaP ve výsledném GaP-TiO2 materiálu. U připravených materiálů byly provedeny charakterizace za účelem získání informací o strukturních vlastnostech (pomocí rentgenové difrakční analýzy, Ramanovy spektroskopie), texturních vlastnostech (pomocí fyzikální adsorpce dusíku) a optických vlastnostech (pomocí difuzně reflexní spektroskopie). cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject syntéza fotokatalyzátorů cze
dc.subject GaP-TiO2 cze
dc.subject GaN-TiO2 cze
dc.subject ZnO-TiO2 cze
dc.subject Ta3N5-TiO2 cze
dc.subject fotokatalytické štěpení vody cze
dc.subject rentgenová difrakční analýza cze
dc.subject Ramanova spektroskopie cze
dc.subject fyzikální adsorpce dusíku cze
dc.subject difusně reflexní UV/VIS spektroskopie. cze
dc.subject synthesis of photocatalysts eng
dc.subject GaP-TiO2 eng
dc.subject GaN-TiO2 eng
dc.subject ZnO-TiO2 eng
dc.subject Ta3N5-TiO2 eng
dc.subject fotocatalytic water splitting eng
dc.subject rentgen difraction analysis eng
dc.subject Raman spectroscopy eng
dc.subject physical adsorption of nitrogen eng
dc.subject diffuse reflectace UV/VIS spectroscopy. eng
dc.title Studium strukturních, texturních a elektronových vlastností fotokatalyzátorů s heteropřechodem cze
dc.title.alternative Study of the structural, textural and electronic properties of photocatalysts with heterojunction eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focused on four photocatalysts with heterojunction: GaP-, GaN-, Ta3N5- and ZnO TiO2. In detail, the synthesis of GaP-, GaN- and ZnO-TiO2 materials were studied in experimental part. Based on the created research, several methods were selected, by which the materials were prepared. More specifically, mechanical mixing and impregnation methods in case of the GaP- and GaN-TiO2 and precipitation and sol-gel methods in case of the ZnO TiO2. GaP-TiO2 materials were prepared and studied in detail. After selecting the best method for synthesis, the GaP-TiO2 materials were prepared in concentration 0.5; 1; 3; 5; 7 and 10 wt. % of GaP in GaP-TiO2 material. Characterization methods were performed to obtain information about structural (using of rentgen diffraction analysis and Raman spectroscopy), textural (using of physical adsorption of nitrogen) and optical properties (using of diffuse reflectance spectroscopy). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant přednesl prezentaci diplomové práce. Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. přečetl posudek vedoucího práce a oponentky. Diplomant odpověděl na připomínky oponentky;uvedené v posudku a otázky členů komise: doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D. - Které ze studovaných katalyzátorů se jeví jako nadějné?, Jaká je životnost studovaných katalyzátorů?; doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D. - Co je klíčový krok fotoreakce a jakou energii musí mít foton, aby k reakci došlo?; prof. Roman Bulánek, Ph.D. -Jste si jist, že exponent u gapu je správný?; doc. Martin Hájek, Ph.D. - Jak jste analyzoval vznikající vodík?; prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - Co způsobuje rozdílné směrnice v Taucových grafech v práci? cze
dc.identifier.stag 42036
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account