Porovnání hodnot vnitřní viskozity stanovené kapilárním viskozimetrem a online viskozitním detektorem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podzimek, Štěpán
dc.contributor.author Sedláček, Josef
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:26:47Z
dc.date.available 2021-10-04T07:26:47Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-08-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78549
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o vnitřní viskozitě polymerů, která je jednou ze základních charakteristik makromolekulárních látek. Z hodnoty vnitřní viskozity lze získat molekulovou hmotnost polymeru pomocí Markovy-Houwinkovy rovnice a dále lze tuto veličinu využít pro výpočet hydrodynamického nebo gyračního poloměru. Nejčastěji hodnotu vnitřní viskozity získáme pomocí kapilárního viskozimetru, nebo pomocí on-line viskozimetru, který je součástí SEC chromatografie. V této práci jsou porovnány hodnoty získané oběma způsoby. Taktéž se práce zaměřuje na matematický popis a vysvětlení vnitřní viskozity jako funkce závislé na hustotním profilu makromolekuly. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vnitřní viskozita cze
dc.subject viskozimetrie cze
dc.subject kapilární viskozimetr cze
dc.subject gelová permeační chromatografie cze
dc.subject on-line viskozimetr cze
dc.subject hustotní profil makromolekuly cze
dc.subject Hagen-Poiseuillův zákon cze
dc.subject Markova-Houwinkova rovnice cze
dc.subject polymethylmethakrylát (PMMA) cze
dc.subject intrinsic viscosity eng
dc.subject viscometry eng
dc.subject capillary viscometer eng
dc.subject gel permeation chromatography eng
dc.subject on-line viscometer eng
dc.subject density profile of macromolecule eng
dc.subject Hagen-Poiseuill's law eng
dc.subject Mark-Houwink equation eng
dc.subject polymethyl methacrylate (PMMA) eng
dc.title Porovnání hodnot vnitřní viskozity stanovené kapilárním viskozimetrem a online viskozitním detektorem cze
dc.title.alternative Comparison of intrinsic viscosity values determined by capillary viscometer and online viscometer eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šňupárek, Jaromír
dc.date.accepted 2021-09-07
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the intrinsic viscosity of polymers, which is one of the basic characteristics of macromolecular substances. From the intrinsic viscosity value, the molecular weight of the polymer can be obtained using the Mark-Houwink equation, and this quantity can be further used by calculating the hydrodynamic or gyration radius. Most often, the intrinsic viscosity value requires the use of a capillary viscometer, or the use of an online viscometer, which is part of SEC (Size Exclusion Chromatography). In this work, the values obtained by both methods are compared. The diploma thesis is also focused on the mathematical description and explanation of intrinsic viscosity as a function dependent on the dense profile of the macromolecule. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 42010
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account