Zjišťování korozní odolnosti pigmentovaných a nepigmentovaných organických povlaků na základě elektrochemických metod a pomocí zkoušek v simulovaných korozních atmosférách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kohl, Miroslav
dc.contributor.author Nadhajská, Hana
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:31:11Z
dc.date.available 2021-09-06T07:31:11Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78136
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem a porovnáním korozně-inhibičních vlastností pigmentovaných a nepigmentovaných organických povlaků pomocí standartních korozních testů v simulovaných korozních atmosférách a elektrochemické techniky lineární polarizace. Testovány byly pigmentované organické povlaky na bázi epoxyesterové pryskyřice s obsahem pigmentů různého chemického složení a mechanismu působení (minium Pb3O4, fosforečnan zinečnatý Zn3(PO4)2?2H2O, zinkferit ZnFe2O4, mastek Mg-Al(Si4O10) a zinkferit ZnFe2O4 s povrchovou úpravou polyanilinu dopovaným různými typy dopantů. Cíl práce spočíval v porovnání antikorozních vlastností organických povlaků v závislosti na typu testovaného pigmentu i v závislosti na hodnotě objemové koncentrace jednotlivých testovaných pigmentů. Konkrétně byly pro práci formulovány nátěrové hmoty s obsahem jednotlivých typů pigmentů při hodnotách objemových koncentrací 5, 10 a 15 %, kdy připravené nátěrové hmoty byly aplikovány na ocelové panely a připravené organické povlaky byly testovány pomocí cyklických korozních zkoušek a pomocí elektrochemické techniky lineární polarizace. Elektrochemická technika lineární polarizace byla navíc použita i pro testování nepigmentovaných organických povlaků o různé pojivové bázi a s různým mechanismem síťování (fyzikální, fyzikálně-chemický a oxopolymerační mechanismus). Ze získaných výsledků vyplývá, že vhodnou formulací jednokomponentní nátěrovou hmotou na bázi epoxyesterové pryskyřice lze dosáhnout srovnatelné korozní odolnosti v porovnání s dvoukomponentními nátěrovými hmotami na bázi epoxidové pryskyřice bisfenolového typu. Dále je ze získaných výsledků patrné, že účinnost nových ekologických pigmentů (ZnFe2O4, Zn3(PO4)2?2H2O) s obsahem zinku se přibližují v parametru odolnosti vůči puchýřovatění pigmentu obsahující toxické olovo (např. miniu). cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject organický povlak cze
dc.subject koroze cze
dc.subject korozní odolnost cze
dc.subject antikorozní pigment cze
dc.subject polyanilinová sůl cze
dc.subject organic coating eng
dc.subject corrosion eng
dc.subject corrosion resistance eng
dc.subject anticorrosive pigment eng
dc.subject emeraldine salt eng
dc.title Zjišťování korozní odolnosti pigmentovaných a nepigmentovaných organických povlaků na základě elektrochemických metod a pomocí zkoušek v simulovaných korozních atmosférách cze
dc.title.alternative Determination of corrosion resistance of pigmented and unpigmented organic coatings based on electrochemical methods and by testing in simulated corrosion atmospheres eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the study and comparison of corrosion-inhibition properties of pigmented and non-pigmented organic coatings using standard corrosion tests in simulated corrosive atmospheres and electrochemical linear polarization technique. Pigmented organic coatings that were tested were based on epoxy ester resin containing pigments of various chemical composition and mechanism of action (minium Pb3O4, zinc phosphate Zn3(PO4)2?2H2O, zinc ferrite ZnFe2O4, talc Mg-Al(Si4O10) and zinc ferrite ZnFe2O4 surface-treated with ZnFe2O4 with polyaniline surface treatment doped with different types of dopants. The aim of the work was to compare the anticorrosive properties of organic coatings depending on the type of tested pigment and depending on the value of the volume concentration of individual tested pigments. Specifically, paints containing individual types of pigments were formulated for the work at values of volume concentrations of 5, 10 and 15%, where the prepared paints were applied to steel panels and the prepared organic coatings were tested by cyclic corrosion tests and electrochemical linear polarization technique. In addition, the electrochemical linear polarization technique was used to test unpigmented organic coatings with different binder bases and with different crosslinking mechanisms (physical, physico-chemical and oxopolymerization mechanism). The obtained results show that a comparable corrosion resistance can be achieved compared to two-component coatings based on bisphenol-type epoxy resin by appropriate formulation of a single-component epoxy ester resin coating. Furthermore, the obtained results show that the effectiveness of new ecological pigments (ZnFe2O4, Zn3(PO4)2?2H2O) with zinc content are approaching in the parameter of the blistering resistance of a pigment containing toxic lead (eg minium). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s tématem své bakalářské práce a zodpověděla jejich dotazy. cze
dc.identifier.stag 42033
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account