Komparace státní politiky zaměstnanosti v České republice a na Slovensku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovárník, Jaroslav
dc.contributor.author Sokolová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:56:41Z
dc.date.available 2021-07-07T07:56:41Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77931
dc.description.abstract Tato diplomová práce se bude zabývat problematikou nezaměstnanosti a státní politikou zaměstnanosti v České republice a na Slovensku. V praktické části práce bude provedena analýza a komparace nezaměstnanosti z hlediska jejich příčin v České republice a na Slovensku. Dále bude zhodnoceno plnění národních cílů vyplývajících ze Strategie Evropa 2020 v obou zemích a provedena analýza a komparace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a na Slovensku. cze
dc.format 110 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject trh práce cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject Strategie Evropa 2020 cze
dc.subject státní politika zaměstnanosti cze
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cze
dc.subject labour market eng
dc.subject unemployment eng
dc.subject Strategy Europe 2020 eng
dc.subject state employment policy eng
dc.subject active state employment policy eng
dc.title Komparace státní politiky zaměstnanosti v České republice a na Slovensku cze
dc.title.alternative The comparison of the state employment policy in the Czech Republic and Slovakia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hamplová, Eva
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis will be dealing with the issue of unemployment and state employment policy in the Czech Republic and Slovakia. In the practical part of this thesis, an analysis and the comparison of the unemployment from the view of its causes in the Czech Republic and Slovakia will be carried out. Furthermore, there will be an evaluation on how both countries fulfil their national goals following from the Strategy Europe 2020 and will carry out an analysis and comparison of the tolls of the active state employment policy in the Czech Republic and Slovakia. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a veřejná správa cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou diplomovou práci s názvem Komparace státní politiky zaměstnanosti v České republice a na Slovensku. Cílem práce bylo analyzovat státní politiku zaměstnanosti České republiky a provést její komparaci se státní politikou zaměstnanosti Slovenska a to z hlediska příčin a opatření, kterými se jednotlivé země snaží tento problém řešit. Práce byla zaměřena především na aktivní politiku zaměstnanosti a naplňování kritérií souvisejících s trhem práce vyplývajících ze Strategie 2020 Evropské unie. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy. Následovala rozprava, během které byly studentce položeny následující dotazy: Otázka 1. Jak jste přepočítávala kurzy EUR a CZK? Otázka 2. Čím si vysvětlujete, že je na Slovensku vyšší míra nezaměstnanosti, přestože prezentujete lepší výsledky Slovenska v oblasti politiky zaměstnanosti? Otázka 3. Z komparace je zřejmé, že zatímco v ČR se aktivní politika zaměstnanosti soustředí především na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa, na Slovensku je velký prostor věnován příspěvkům na samostatnou výdělečnou činnost a také na dojíždění. Která strategie je dle Vašeho osobního názoru úspěšnější a proč? Otázka 4. Jaká je aktuální míra nezaměstnanosti v ČR? Jaké jsou důvody nízké nezaměstnanosti i nyní v situaci po pandemii COVID-19? Otázka 5. Jak si Slovensko poradilo s vysokou mírou nezaměstnaností středoškoláků? Studentka uvedené dotazy zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 41146
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account