Vliv prevence karcinomu prsu na prognózu onemocnění u žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Čermáková, Anna
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:53:25Z
dc.date.available 2021-07-07T07:53:25Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77777
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku onemocnění karcinomu prsu, respektive na vliv prevence na prognózu onemocnění u žen. Jedná se o práci teoreticko-průzkumnou. Teoretická část je zaměřena na seznámení s problematikou karcinomu prsu. Věnuje se základní charakteristice onemocnění, dělení zhoubných nádorů, diagnostice, prognostickým faktorům, léčbě karcinomu prsu, prevenci, screeningu a rizikovým faktorům. V průzkumné časti jsou prezentována data z informačního systému onkologického pracoviště jedné nemocnice okresního typu, která znázorňují věkovou strukturu pacientek, histologický typ nádoru a stádium, ve kterém byl karcinom prsu diagnostikován. Data dokládají fakt, že dodržování pravidelných screeningových vyšetření má vliv na odhalení karcinomu prsu v počátečním stádiu. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject diagnostika cze
dc.subject karcinom prsu cze
dc.subject léčba karcinomu prsu cze
dc.subject prevence cze
dc.subject prognostické faktory cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject screening cze
dc.subject diagnostics eng
dc.subject breast cancer eng
dc.subject treatment of breast cancer eng
dc.subject prevention eng
dc.subject prognostic factors eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject screening eng
dc.title Vliv prevence karcinomu prsu na prognózu onemocnění u žen cze
dc.title.alternative The effect of breast cancer on the prognoses of women diseases eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chrudimská, Lucie
dc.date.accepted 2021-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focuses on the issue of breast cancer, and so the impact of prevention on the prognosis of women diseases. The theoretical part is focused on getting acquainted with the issue of breast cancer. It deals with the basic characteristics of the disease, the division of malignant tumors, the diagnosis, the prognostic factors, the breast cancer treatment, the prevention, the screening and the risk factors. The exploratory part presents data from the information system of the oncology department of a district-type hospital, which shows the age structure of patients, the histological type of the tumor and the stage at which breast cancer was diagnosed. The data confirms the fact that regular screening examination has an impact on the detection of early-stage breast cancer. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Z čeho lze usuzovat, že ženy dodržovaly - případně nedodržovaly - prevenci před tím, než jim bylo onemocnění diagnostikováno (jakým způsobem je zaznamenáno v dokumentaci)? 2. Čím si vysvětlujete vysoký podíl žen v populaci, které nedochází vůbec (nebo málo) na preventivní screeningová vyšetření? 3. Domníváte se, že je osvěta ze strany praktických lékařů a gynekologů dostatečná? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 42355
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account