Neutrální <i>N,N,O</i> chelatující ligandy v chemii prvků 14té skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman
dc.contributor.author Syková, Miriam
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:48:37Z
dc.date.available 2021-06-07T08:48:37Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77714
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je literární rešerše zaměřená na analogické sloučeniny karbokationtů a chemii kationtů těžších prvků 14. skupiny. Na základě podobných skupinových vlastností těchto prvků a pomocí speciálně navržených ligandů bylo připraveno velké množství těžších analog karbokationtů. Díky jejich zajímavým strukturním vlastnostem a velké reaktivitě našly některé z těchto těžších kationtů prvků 14. skupiny uplatnění v katalýze. Z toho důvodu je podstatná část rešerše věnována možnostem stabilizace a přípravě těchto těžších kationtů zejména v nižších oxidačních stavech. Teoretická část se zaměřuje na použití různých z velké části N-donorových ligandů ke stabilizaci kationtů těžších prvků 14. skupiny od mono-koordinovaných až po kationty s vyšším koordinačním číslem než 4. V experimentální části je tedy pozornost soustředěna na syntézu nových N,N,O-chelatujících ligandů a jejich následnou reaktivitu s ECl2 (E = Ge, Sn) za účelem přípravy 4-koordinovaných kationtů obsahujících donor-akceptorní interakce O-E a N-E. Další část je věnována studiu stability nově připravených kationtů a jejich charakterizaci. K charakterizaci byla využita zejména NMR spektroskopie, bod tání a elementární analýza. V neposlední řadě byla pro charakterizaci využita infračervená spektroskopie a rentgenostrukturní analýza. cze
dc.format 102
dc.format 102
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 01.06.2024
dc.subject prvky 14. skupiny cze
dc.subject kationty cze
dc.subject chelatující ligand cze
dc.subject donorový atom cze
dc.subject autoionizace cze
dc.subject stabilita cze
dc.subject germanium cze
dc.subject cín cze
dc.subject group 14 elements eng
dc.subject cations eng
dc.subject chelating ligand eng
dc.subject donor atom eng
dc.subject autoionization eng
dc.subject stability eng
dc.subject germanium eng
dc.subject tin eng
dc.title Neutrální <i>N,N,O</i> chelatující ligandy v chemii prvků 14té skupiny cze
dc.title.alternative Neutral <i>N,N,O</i> chelating ligands in chemistry of 14th group elements eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2021-06-01
dc.description.abstract-translated The subject of this diploma thesis is a literature search focused on carbocations and their analogous compounds and chemistry of cations of heavier group 14 elements. Based on similar group properties of these elements, many heavy carbocations analogues were prepared using specially designed ligands. Some of these heavier cations of group 14 elements have found application in catalysis due to their interesting structural properties and high reactivity. Accordingly, a substantial part of the literature search is devoted to the stabilization and preparation of these heavier cations, especially those in lower oxidation state. Furthermore, the theoretical part focuses on the various largely used N donor ligands to stabilize the cations of heavier group 14 elements, from mono-coordinated cations to the cations with coordination number higher than 4. The experimental part focuses mainly on the synthesis of new N,N,O-chelating ligands and their subsequent reactivity with EC12 (E = Ge, Sn) in order to prepare 4-coordinated cations containing donor-acceptor interactions O-E and N-E. The next part is devoted to the study of the stability of newly prepared cations and their characterization. Mainly NMR spectroscopy, melting point and elemental analysis were used for characterization, as well as infrared spectroscopy and X-ray single crystal diffraction analysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence <p>Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací.</p> <p>Dále reagovala na připomínky oponenta.</p> <p>Zodpověděla otázky členů komise:</p> <p>Jaké jsou výhody/nevýhody připravených látek oproti&nbsp; analogu DIMPY ligandu?</p> <p>Upřesněte zkratku DIMPY.</p> <p>Byly použity čtyřmocné sloučeniny cínu a germania?</p> <p>Byl pozorován rozdíl v reaktivitě ligandu L1 a L2?</p> <p>Jaká je pološířka signálů u sloučenin s cínem?</p> <p>Jaká byla čistota připravených sloučenin?</p> <p>Byla provedena reakce s organokovovou sloučeninou?</p> cze
dc.identifier.stag 42141
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account