Kriminalita v Pardubickém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Chrudimská, Jana
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:38Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:38Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77618
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj a strukturu trestné činnosti v Pardubickém kraji v kontextu NUTS II Severovýchod. V úvodní části práce jsou vymezeny základní pojmy, které s touto problematikou úzce souvisí. Jedná se o definice bezpečnosti a vymezení odpovědnosti za dohled nad bezpečností vnitřní. Pozornost je věnována kriminalitě samotné, a jejímu rozdělení dle pohledů expertů na tuto problematiku s vysvětlením rozdílů mezi trestným činem a přestupkem. Důraz je kladen na Policii České republiky, jakožto původce preventivních akcí. Je vymezena legislativa upravující práci Policie České republiky. Posléze se práce zabývá analýzou kriminality a jejím vývojem v Pardubickém kraji dle Takticko-statistické klasifikace. Zvláštní pozornost je věnována možné korelaci mezi nezaměstnaností a kriminalitou. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject Policie České republiky cze
dc.subject kriminologie cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject prevence kriminality cze
dc.subject security eng
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.subject criminology eng
dc.subject criminality eng
dc.subject crime prevention eng
dc.title Kriminalita v Pardubickém kraji cze
dc.title.alternative Criminality in the Pardubice region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the development and structure of crime in the Pardubice region in the context of NUTS II Northeast. The introductory part of the thesis defines the basic concepts that are closely related to this issue. These are the definition of security and the definition of responsibility for the supervision of internal security. Attention is paid to crime itself, and its division according to the views of experts on this issue with an explanation of the differences between crime and misdemeanor. Emphasis is placed on the Police of the Czech Republic, as the cause of preventive actions. Legislation regulating the work of the Police of the Czech Republic is defined. Finally, the work deals with the analysis of crime and its development in the Pardubice region according to the Tactical-Statistical Classification. Special attention is paid to the possible correlation between unemployment and crime. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou bakalářskou práci s názvem Kriminalita v Pardubickém kraji. Cílem práce bylo posoudit vývoj a strukturu trestné činnosti páchané na území Pardubického kraje, včetně okresního členění, za období minimálně posledních pěti let. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy. Po prezentaci seznámila předsedkyně komise ostatní členy s posudkem vedoucího práce. Studentka byla předsedkyní vyzvána k zodpovězení dotazů položených vedoucím práce. Následovala rozprava, během které byly studentce položeny následující dotazy: Otázka 1: Co vyjadřuje hypotéza? V hypotéze 4 se věnujete vzájemné závislosti nezaměstnanosti a majetkové kriminality, korelaci těchto proměnných jste počítala vy? Proč v práci není teoretické vymezení korelace? Na základě čeho je vztah vyjádřen? Otázka 2. Proč jste v práci nepoužívala poměrové ukazatele, ale absolutní? Studentka uvedené dotazy zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 41697
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account