Application of the elements of the Industry 4.0 concept in chemical industry and comparison with other industrial areas in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Košťálová, Jana cze
dc.contributor.author Vávra, Jan cze
dc.contributor.author Bergerová, Veronika cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:27:35Z
dc.date.available 2021-05-15T18:27:35Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.issn 1211-5541 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77145
dc.description.abstract Information and Communication Technologies (ICT) is one of the most dynamic developed areas, opening new business models and impacting efficiency and productivity. The use of ICT technology and its outcomes in other economic areas and their overall social impact is desirable to continually evaluate. Intensive ICT developments is named as Industry 4.0 or the fourth industrial revolution, including the deployment of integrated ICT solutions, digitization, automation, robotics, intensive use of the Internet including the Internet of Things or the Internet of Services, cyber-physical systems and artificial intelligence systems, additive printing and other tools. The aim of the article is to determine the basic elements of Industry 4.0 and assess their use and impact on society, this assessment is carried out in selected companies of the chemical, food and automotive industry of the Czech Republic. The above industries are using automated systems already available for years. The specific use of elements of Industry 4.0 is influenced by industry specifications, both by using these elements and gradually introducing them to adapt to expected conditions. In the chemical industry, elements of Industry 4.0 are used, especially in the digitization of the evaluation of value chain from the design phase of the product to its production, management and logistics. Utilizing elements that contribute to increased productivity, monitor and control of operational safety, production planning tools, supply optimization, sharing and analysis of production operations data such as via the Internet of Things. Similar situation is in the food industry. In the automotive industry it is possible to take advantage of digitalisation and robotization. Based on the analysis, the situation in selected enterprises of the chemical, food and automotive industries is evaluated, a number of elements of Industry 4.0 are presented and the expected trends of further development in this area are outlined. eng
dc.format p. 255-268 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, volume 26, issue: September eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Industry 4.0 eng
dc.subject information and communication technologies eng
dc.subject industry eng
dc.subject chemical industry eng
dc.subject food industry eng
dc.subject automotive eng
dc.subject Průmysl 4.0 cze
dc.subject informační a komunikační technologie cze
dc.subject průmysl cze
dc.subject chemický průmysl cze
dc.subject potravinářský průmysl cze
dc.subject automobilový průmysl cze
dc.title Application of the elements of the Industry 4.0 concept in chemical industry and comparison with other industrial areas in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Uplatnění prvků Průmyslu 4.0 v chemickém průmyslua porovnání s dalšími průmyslovými oblastmi v České republice cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) je jednou z nejdynamičtějších oblastí, která se velmi rychle vyvíjí, otevírá nové business modely a má dopad na zvyšování efektivnosti a produktivity. Využití technologického vývoje ICT a jeho výstupů i v dalších ekonomických oblastech a jejich celkový společenský dopad je žádoucí sledovat a průběžně vyhodnocovat. Intenzivní technologický vývoj v oblasti ICT probíhající v současnosti je nazýván Průmyslem 4.0 nebo pojmem čtvrtá průmyslová revoluce a zahrnuje zavádění integrovaných řešení ICT, digitalizaci, automatizaci, robotizaci, intenzivní využití internetu např. formou internetu věcí či internetu služeb, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence, aditivního tisku a řadu dalších nástrojů. Cílem článku je vymezit základní prvky Průmyslu 4.0 a posoudit jejich využívání a dopad na společnost, toto posouzení je realizováno ve vybraných podnicích chemického, potravinářského a automobilového průmyslu České republiky. Výše uvedené oblasti průmyslu využívají automatizované systémy již řadu let. Konkrétní využití prvků průmyslu 4.0 je ovlivněno specifiky daného průmyslu, a tak využití těchto prvků i jejich postupné zavádění je nutné přizpůsobit těmto podmínkám. V chemickém průmyslu jsou využívány prvky Průmyslu 4.0 zejména při digitalizaci hodnotového řetězce od fáze návrhu produktu až po jeho samotnou výrobu, údržbu a logistiku. Využívány jsou prvky, které přispívají ke zvyšování produktivity, kontroly a tím i bezpečnosti chemických provozů, nástroje plánování změn ve výrobě, optimalizace dodávek, shromažďování a analyzování dat z výrobního provozu např. formou internetu věcí apod. Obdobná je situace v potravinářství. V oblasti automobilového průmyslu je naopak stěžejní využití digitalizace a robotizace. Na základě analýzy je porovnána situace ve vybraných podnicích chemického, potravinářského a automobilového průmyslu, je prezentován rozsah využívání prvků Průmyslu 4.0 a jsou nastíněny očekávané trendy dalšího vývoje v této oblasti. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://dk.upce.cz/handle/10195/76711 eng
dc.identifier.obd 39884760 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account