Výuka mimo třídu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Trousil, Vojtěch
dc.date.accessioned 2020-10-16T10:15:32Z
dc.date.available 2020-10-16T10:15:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76760
dc.description.abstract Závěrečná práce se zabývá problematikou výuky mimo třídu, konkrétněji jejím uplatnění v rámci oborové didaktiky (didaktika přírodních věd). Teoretická část popisuje obecnou didaktiku jako vědní disciplínu a její principy v procesu vzdělávání a učení. Dále jsou rozebrány činitelé působící na prospěch žáků se zřetelem na faktory prostředí třídy, které žáka ovlivňují. V teoretické části je definován pojem výuky mimo třídu a jeí výhody v oblasti vzdělávání a osobního růstu žáka. V experimentální části byl vybrán a vhodně upraven školní pozemek pro výuku mimo třídu. Jsou diskutovány vybrané použité prvky pro výuku přírodních věd. Dále byly navrženy vhodné aktivity v takto upraveném školním pozemku. Ty jsou prezentovány jako časově tématický plán třech vyučovacích hodin. Dle takto vytvořených vzorových hodin bylo zjištěno, že výuka mimo třídu je vhodná pro výuku přírodních věd ve vhodně upraveném prostředí školního pozemku. cze
dc.format 43 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject výuka mimo třídu cze
dc.subject oborová didaktika cze
dc.subject didaktika přírodních věd cze
dc.subject školní pozemek cze
dc.subject teaching outside the classroom eng
dc.subject subject didactics eng
dc.subject didactics of natural sciences eng
dc.subject school grounds eng
dc.title Výuka mimo třídu cze
dc.title.alternative Teaching outside the classroom eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Lucie
dc.date.accepted 2020
dc.description.abstract-translated The final work deals with the issue of teaching outside the classroom, more specifically its application in the field of subject didactics (didactics of natural sciences). The theoretical part describes general didactics as a scientific discipline and its principles in the process of education and learning. Furthermore, the factors affecting the students are analyzed with regard to the factors of the class environment. The theoretical part also defines the concept of teaching outside the classroom and its advantages in the field of education and personal growth of the student. In the experimental part, a school ground for teaching outside the classroom was selected and suitably modified. Selected elements used for teaching natural sciences are discussed. Furthermore, suitable activities were proposed in the school ground modified this way. These activities are presented as a time-thematic plan of three lessons. According to the model lessons created in this way, it was found that teaching outside the classroom is suitable for teaching natural sciences in a suitably adapted environment of school grounds. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40456


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account