Modifikace směsných oxidů a jejich využití v transesterifikaci rostlinných olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin
dc.contributor.author Bělava, Ondřej
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:33:45Z
dc.date.available 2020-09-16T14:33:45Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-08
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76632
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá syntézou a modifikací směsných oxidů přídavky aktivního uhlí za účelem zlepšení katalytické aktivity v transesterifikaci rostlinných olejů. V teoretické části je popsána: transesterifikace, katalýza homogenní a zejména heterogenní (především prekurzory hydrotalcity a směsné oxidy) a vybrané analytické metody sloužící k charakterizaci pevných látek. V experimentální části je popsána syntéza jednotlivých hydrotalcitů a jejich přeměna kalcinací na směsné oxidy, jejichž katalytická aktivita byla otestována v transesterifikaci řepkového oleje. Pro charakterizaci připravených směsných oxidů a hydrotalcitů byly zvoleny tyto metody: ICP-AES, XRD a TGA. K zhodnocení katalytické aktivity byly produkty reakce analyzovány pomocí GC. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject heterogenní katalýza cze
dc.subject hydrotalcit cze
dc.subject směsný oxid cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject heterogeneous catalysis eng
dc.subject hydrotalcite eng
dc.subject mixed oxide eng
dc.subject transesterification eng
dc.title Modifikace směsných oxidů a jejich využití v transesterifikaci rostlinných olejů cze
dc.title.alternative The modification of mixed oxides and their usage in transesterification of oil eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-17
dc.description.abstract-translated The presented bachelor thesis is focused on the synthesis and modification of mixed oxides by addition of active carbon in order to improve the catalytic activity in transesterification of vegetable oil. The theoretical part describes: transesterification, homogeneous and especially heterogeneous catalysis (mainly hydrotalcites as precursors and mixed oxides) and selected analytical methods for characterization of solids. The experimental part describes the synthesis of individual hydrotalcites and their conversion into mixed oxides by calcination. The catalytic activity of mixed oxides has been tested in the transesterification of rapeseed oil. The following methods were chosen for the characterization of the prepared mixed oxides and hydrotalcites: ICP-AES, XRD a TGA. To evaluate catalytic activity, reaction products were analysed using GC. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce, poté byl seznámen s posudkem vedoucího bakalářské práce. Student odpověděl na všechny otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 39903
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account