Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro studium přestupu vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků lidskou kůží

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanďár, Roman
dc.contributor.author Benešová, Lucie
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:33:01Z
dc.date.available 2020-09-16T14:33:01Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76600
dc.description.abstract Většina studií se zabývá respirační expozicí polycyklických aromatických uhlovodíků na organismus a ostatní expozice jsou tak trochu zatlačeny do pozadí. Neméně důležité je věnovat také pozornost expozici polycyklických aromatických uhlovodíků na lidskou kůži. Při léčbě psoriázy se využívá v rámci Goeckermanovy metody lékařského dehtu, který je aplikován na postižené místo. Proto je tedy dobré vědět, jak polycyklické aromatické uhlovodíky pronikají do živého organismu a jak v něm působí. Pro stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie s fluorescenční detekcí. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kůže cze
dc.subject polycyklické aromatické uhlovodíky cze
dc.subject pyren cze
dc.subject vysokoúčinná kapalinová chromatografie s fluorescenční detekcí cze
dc.subject human skin eng
dc.subject polycyclic aromatic hydrocarbons eng
dc.subject pyrene eng
dc.subject high-performance liquid chromatography with fluorescence detection eng
dc.title Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro studium přestupu vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků lidskou kůží cze
dc.title.alternative The high performance liquid chromatography method for the study of selected polycyclic aromatic hydrocarbons transdermal absorption through human skin eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-09-08
dc.description.abstract-translated Most studies deal with the respiratory exposure of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to the living organism, and other exposures are a bit suppressed into the background. It is equally important to pay attention also to the PAHs exposure on human skin. In the treatment of psoriasis by the Goeckerman method, medical tar is used, which is applied to the affected area. Therefore, it is good to know how PAHs penetrate into aliving organism and how they act in it. High-performance liquid chromatography with fluorescence detection was used to determine selected PAHs in the samples. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 35203
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account